Nieuws

Boeren bij Hoog Water in veenweidegebied van start

Gepubliceerd op
11 mei 2020

Kun je blijven boeren op veen bij een hoger grondwaterpeil? Dat is de cruciale vraag in het programma 'Boeren bij Hoog Water' dat dit voorjaar op de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld van start is gegaan. Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en PPP-Agro Advies richten zich hierbij op de ontwikkeling van een veenweidenbedrijf met minimale klimaatimpact.

Het doel van het programma Boeren bij Hoog Water is de bodemdaling en de emissies van broeikasgassen te beperken. Daarvoor gaan we o.a. het grondwaterpeil verhogen naar rond de 20 cm beneden maaiveld via een waterinfiltratiesysteem. We onderzoeken of we niet over de grens gaan qua draagkracht voor vee en machines en of -20 het optimale peil is om emissies van methaan en lachgas te verlagen. Voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen is een systeeminnovatie nodig.

Grenzen verkennen

We zoeken de grenzen op van verschillende bedrijfsfactoren zoals grondwaterpeil, voeding, beweiding, bemesting en veerassen. In het project monitoren we minimaal drie jaar wat het effect is op bodem, grasgroei, water, biodiversiteit, economie en meer. De uitkomsten en verschillen van de bedrijfssystemen brengen we in kaart. Op de Hoogwaterboerderij onderzoeken we de impact van hoog water op de productiviteit en gaan we aan de slag met maatregelen om eventuele nadelige gevolgen te beperken en te compenseren met andere baten (nieuwe verdienmodellen. We kijken hoeveel en hoever we aan de knoppen (bedrijfsfactoren) kunnen draaien en wat de impact daarvan is op verschillende thema’s, zoals bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit, etc.

Eerste ervaringen

De proef is gestart op 8 april toen de koeien de weide opgingen. Het eerste jaar zal een transitie zijn waar waterpeilen, bodem, grasgroei, koeien en bedrijfsvoering ingeregeld moeten worden. Wat al duidelijk opvalt is dat op de stukken met een hoger grondwaterpeil de slootbreedte door het hogere water groter (0,5-1,0 m) wordt. Dit is op zich een bekend fenomeen en wordt ook opgepakt in het Project Veenweidensloot van de Toekomst, maar de drie bedrijfssystemen met een hoger waterpeil hebben nu al te dealen met een verkleining van het oppervlakte. Een belangrijk aandachtspunt bij dat project is ook hoe de toenemende waterbehoefte beperkt kan worden.

Meer informatie

Het VIC-onderzoeksprogramma “Boeren bij Hoog Water” maakt deel uit van de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart en wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut, PPP-Agro Advies en KTC Zegveld.