Netwerk

Betere maisteelt met mest in groeiseizoen

Het doel van het netwerk is het verbeteren van de opbrengst en de mestbenutting, in de maïsteelt door toepassing als gedeelte bemesting voor zaai en tijdens het groeiseizoen. Door deze nieuwe ontwikkeling wordt mestgift afgestemd op de gewasbehoefte voor een optimale opbrengst.

Aanleiding

In het buitenland (Duitsland, USA) wordt al op grote schaal dierlijke mest toegediend in het gewas mais in juni. Daarbij positieve resultaten in opbrengstverhoging en verbetering stikstofbenutting.

Nu nieuwe ontwikkeling dat mestgift wordt afgestemd op gewasbehoefte voor optimale opbrengst. Hiervoor wordt gewasgroei en stikstofopname gemeten met gewassenoren of sensingtechnieken.

Op basis van inschatting noodzakelijk stikstofopname voor optimale opbrengst wordt hoeveelheid bijbemesting bepaald en uitgevoerd. Hiervoor zijn richtlijnen in ontwikkeling voor korrelmais, en mogelijk ook voorsnijmais

Aanpak

Het netwerk heeft de volgende aanpak en activiteiten

 1. Literatuur- en leveranciersonderzoek naar technieken mesttoediening in mais met emissiearme techniek, technieken gewassensing en richtlijnen bijbemesting
 2. Ontwikkeling van geschikte apparatuur voor emissiearme mesttoediening in gewas mais in juni en toepassing op demovelden en praktijkvelden
 3. Aanleg demovelden met verschillende objecten voor mesttoediening voor en in gewas en met/zonder rijenbemesting kunstmest
 4. Toepassing verschillende gewassensoren en sensing technieken voor bepaling gewasgroei en stikstofopname. Registratie metingen en ervaringen
 5. Bepalen van optimale bijmestgift op basis beschikbare onderzoeksresultaten en praktijkervaringen
 6. Toediening gewenste bijmest giften op objecten op demoveld en voortdurend volgen gewasgroei en stikstofopname van objecten
 7. Uitvoeren opbrengstmetingen objecten demoveld en analyse van resultaten ism met studneten CAH Vilentum
 8. Bijeenkomsten aanvragers, netwerkdeelnemers en derden voor bespreking voortgang, aanpak demoveld en techniekontwikkeling
 9. Doorontwikkeling apparatuur en technieken in samenwerking met werktuigbouwers
 10. Demonstratie van toepassing technieken en uitdragen ervaringen
 11. Artikelen leveren voor vakbladen over technieken, resultaat literatuurstudie

Nieuws