Nieuws

Beter inzicht in productiecapaciteit gewas en bodem

Gepubliceerd op
12 mei 2014

DLV heeft afgelopen periode zowel 'oud' als 'nieuw' in gezaaide percelen gras beoordeeld op het Koeien&Kansen- bedrijf van Maatschap Menkveld- Wijnbergen. De percelen zijn beoordeeld op hun productiecapaciteit. Dit gebeurde in het kader van deelname aan het praktijknetwerk: 'Ruwvoeropbrengst in Zicht'.

 “Door de opbrengst van de percelen exact te meten afgelopen seizoen en dit groeiseizoen weten we welke percelen we meer aandacht moeten,’’ geeft Bertus Menkveld aan. Hij heeft samen met Sjoerd Roelofs van DLV de productiecapaciteit van de verschillende percelen in beeld gebracht.

Storende lagen in de bodem

Vorige maand is er een beoordeling gemaakt van de percelen gras en maïs die mee draaien in het praktijknetwerk. Beoordeling vindt plaats op verschillende aspecten, zoals grassamenstelling, onkruiddruk, maar ook het detecteren van storende lagen in zowel het maïsland als het grasland. “Vooral dit laatste viel op. Op verschillende plekken in de percelen zijn storende lagen gevonden. Dit kan de beworteling van de gewassen negatief beïnvloeden geeft,” Sjoerd Roelofs aan. “Daarbij viel op dat zowel op 'nieuw' ingezaaide percelen als op ‘oud’ grasland er storende lagen werden aangetroffen."  De beoordeling van de percelen geeft samen met de opbrengstresultaten een betere verklaring waarom percelen wel of niet productief zijn. Storende lagen, vochtvoorziening, droogte gevoeligheid en kwaliteit van de graszode zijn belangrijke onderdelen voor een goede graslandproductie.

Opbrengst nieuw grasland

Koeien en Kansen begeleider Tom Baak van DLV beredeneert: “Door de opbrengstbepaling meerdere jaren in beeld te brengen, en deze vervolgens kritisch te beoordelen, kunnen concrete maatregelen genomen worden bij de percelen waar wat minder opbrengst behaald wordt”. “Door ook de huiskavel in de vruchtwisseling op te nemen, kan er een flinke plus gerealiseerd wordt in productie ten opzichte van de percelen ‘oud’ grasland”, merken zowel veehouder als adviseur op,. “Dit loopt op tot verschillen van vijf ton drogestof gras op jaarbasis die worden waargenomen op de droge zandgrond in Gorssel”, licht Tom Baak toe. Bertus vult hierbij aan: “Door te meten en wegen verzamel je waardevolle informatie over je percelen die je kunt gebruiken om je drogestof productie te optimaliseren.”