Netwerk

Bemesting DoorGrond

Het netwerk wil de relatie tussen bodemvruchtbaarheid, bodemleven en de toegepaste bemestingstrategie verkennen. Hiermee kan een grondgebruiker uiteindelijk optimaal inspelen op de behoefte van de grond om zo een uitgebalanceerde voedingsbodem te genereren.

Door bodemvruchtbaarheidexperts samen met bemestingsspecialisten in te zetten willen we het effect van verschillende bemestingsstrategieën op bodemvruchtbaarheid in kaart brengen. Het verhogen van de bodemvruchtbaarheid is de resultante. Daarnaast willen we een graslandkaart maken waarop niet alleen het bodemleven in beeld wordt gebracht, maar een integrale benadering waarbij de fysische -, biologische - en chemische toestand van de grond wordt weergegeven. Een ander doel is ondernemers een beslissingsmodule aan te reiken om op basis van het specifieke bodemleven in hun grond de best passende bemestingsstrategie te kunnen kiezen.

Aanpak

De afgelopen jaren zijn veel gegevens verzameld met gebruik van verschillende bemestingstrategieën en de resultaten daarvan zowel boven de grond als onder de grond. Een eerste verkenning heeft ons geleerd dat er drie belangrijke factoren zijn om de productiecapaciteit van grond te verhogen, de fysische -, chemische - en biologische processen. De effecten van bemestingstype en aanwendingsmethode op de drie genoemde processen moeten hiervoor verder worden uitgezocht. Om de relatie tussen bodemvruchtbaarheid en bemesting verder te kunnen bekijken, willen we hierbij specialisten betrekken op het gebied van: - de kunstmestsoorten en verwerkte mestsoorten en de bijbehorende specifieke eigenschappen en relaties met bodemvruchtbaarheid - aanwendingsmethoden en het gevolg van de handeling op bodemvruchtbaarheid, fysieke gesteldheid van de bodem en biologische invloeden - bodemvruchtbaarheid - biologische veehouderij die al jaren sturen op bodemvruchtbaarheid, echter zonder inzet van verwerkte mest of kunstmest.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>