Nieuws

Bedrijfsoptimalisatie gaat zeker samen met reductie van methaan

Gepubliceerd op
24 maart 2015

In het praktijknetwerk “Boerende Koeien” is twee jaar lang gewerkt en nagedacht over het reduceren van broeikasgasemissies van methaan en het verhogen van de efficiëntie in de dagelijkse bedrijfsvoering. Naast het feit dat het een bijdrage levert aan maatschappelijk verantwoord produceren, is het ook winst verhogend.

De Nederlandse melkveehouderij draagt via de uitstoot van methaan en lachgas bij aan de broeikasgasuitstoot. Onder begeleiding van DLV Rundvee advies is in vier studiegroepen, verspreid over Noord-Brabant, gekeken naar welke factoren van invloed zijn op de methaanemissie en wat het optimum is tussen maatregelen om de methaanemissie te reduceren. Door inzicht te geven in de oorzaken van de methaanemissie kunnen we in de dagelijkse bedrijfsvoering maatregelen doorvoeren die bijdragen aan methaan emissie reductie. Een goede manier om de methaanemissie te reduceren is door het verhogen van de voerefficiëntie.

In de studiegroepen zijn vijf thema’s behandeld, waarbij tijdens de bijeenkomsten de link gezocht werd naar broeikasgasemissie. De vijf thema’s die zijn behandeld zijn: ruwvoeropbrengst, bemesting, voerefficiëntie, diergezondheid en economie en arbeid. Voor de veehouders is de KringloopWijzer opgesteld en besproken om zo ook aan de hand van bedrijfseigen cijfers de thema’s te behandelen. De KringloopWijzer bevat een aantal indicatoren die een relatie hebben met broeikasgasemissie, waaronder stikstofefficiëntie van het vee, stikstofefficiëntie van de bodem en voerefficiëntie van de veestapel. Doorgaans is het zo dat naarmate een bedrijf beter scoort op één van deze indicatoren, de broeikasgasemissie ook lager is.

Methaanreducerende maatregelen

In deze tabel is een overzicht gemaakt van verschillende methaanemissie reducerende maatregelen met daarbij aangegeven hoeveel effect het heeft op de voerefficiëntie en wat de extra kosten zijn. Tevens zijn ook de voor- en nadelen van de maatregelen benoemd. Tussen al de verschillende maatregelen om de methaanemissie terug te dringen moet een optimum gevonden worden. Maatregelen kunnen negatieve invloed op andere maatregelen hebben, of niet rendabel of uitvoerbaar zijn. In veel gevallen gaat methaanreductie samen met bedrijfsoptimalisatie.

Overzicht tussen de uitstoot van methaan ten opzichte van de voerefficiëntie.

Verder werken verbeteren mineralenbenutting

Ondanks dat het netwerk is afgelopen, gaan de groepen toch verder om samen te werken aan bedrijfsoptimalisatie. Daarbij wordt het accent gelegd op efficiëntie verbetering van de mineralenbenutting en zodoende wordt ook de emissiereductie aangepakt.