Nieuws

Arbeid besparen bij beweiden met vergaande automatisering

Gepubliceerd op
24 juli 2015

Beweiden is veel werk en lastig te managen. Veel werk is er vooral bij het dagelijks verplaatsen van de afrastering bij stripgrazen. Beweiden is lastig te managen omdat er nog onvoldoende data en slimme software is die uitrekent wat iedere dag het optimale aanbod moet zijn van bijvoeding en gras. In de brochure Amazing Grazing 2030 zijn een drietal toekomstplaatjes geschetst met vergaande automatisering bij beweiden.

Cow guide

De basis van een zelfsturend weide bedrijf is de zogenaamde virtual fence oftewel draadloos weiden. Koeien horen een geluidje als ze de onzichtbare afrastering naderen en krijgen een trilling als ze te ver doorlopen. Deze techniek is bij enkele koeien uitgeprobeerd in 2014 en wordt dit jaar verder onderzocht bij ca. 16 koeien door Wageningen UR onderzoeker Pieter Hogewerf in samenwerking met Courage. Als het technisch lukt om koeien te hoeden met geluidjes en trillingen willen we graag in 2016 opschalen naar ca. 60 koeien. Hiermee kun je het grasaanbod automatisch regelen. Je zou daarmee grote koppels makkelijker kunnen beweiden door ze in meerdere koppels op te splitsen. Het grasaanbod moet ook afgestemd worden op de bijvoeding, want teveel bijvoeding gaat ten koste van de grasopname. Wat is optimaal? Drones en robots in de wei moeten gegevens aanleveren over grasgroei, -kwaliteit en de gesteldheid van de bodem. Door deze gegevens te koppelen met de productiegegevens kan de beweiding geoptimaliseerd worden. De combinatie met virtual fence noemen we Cow Guide, een zelfsturend weidebedrijf.

Toepassing in toekomstige bedrijfssystemen

In de brochure Amazing Grazing 2030 zijn twee toekomstige bedrijfssystemen geschetst. Een waarbij de techniek van Cow Guide toegepast is op melkveebedrijven met een kleine huiskavel en diverse percelen op afstand. Een ander meer vergaande schets is gemaakt van een bedrijf waarbij gestreefd wordt de grasproductie van de huiskavel de maximaliseren. Dat gebeurt met ondergronds bemesten op maat en beregenen op maat.

Reacties tijdens workshop

In een workshop georganiseerd door Courage op 23 april jl. zijn de ideeën bediscussieerd. Het idee spreekt erg aan, omdat het melkveehouders de kans biedt beweiden en bijvoeding beter te sturen en te beheersen. Het sturen en beheersen van de voeding lukt op stal goed, maar kan met deze technieken in de wei ook verbeteren. Echter er wordt gewaarschuwd dat de melkveehouder niet alles moet overlaten aan robots en slimme software. Hij moet zelf ook feeling houden met het vee en het gras. Hij moet de ‘knoppen’ rond bijvoeding en grasaanbod zelf instellen. Dat vergt o.a. goed nadenken over wat voor hem het belangrijkste is: een hoge melkproductie per koe, een hoge grasproductie per ha of een hoge weidegrasopname per koe.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met paul.galama@wur.nl