Nieuws

Achterhoek breidt zich voor op vergroening

Gepubliceerd op
24 juni 2014

Wat is de toekomst van het cultuurlandschap in de Achterhoek? Welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen komen op het gebied af. Het praktijknetwerk ‘GLB brengt variatie in het landschap’ bereidt onder andere het gebied voor op de nieuwe ontwikkelingen binnen het landschapsbeheer en vergroening GLB.

Afgelopen half jaar zijn er een aantal inleidingen vanuit het netwerk GLB brengt variatie in het landschap georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten was de verschillende Agrarische Natuurverenigingen, boeren, burgers te wijzen op het veranderende beleid ten aanzien van landschapsbeheer en GLB. Zodat alle partijen zich hierop kunnen voorbereiden. Het achterliggende doel van het netwerk dat grondgebruikers in de toekomst vergroeningsmaatregelen treffen, die passen binnen de verschillende landschapstypen in de Achterhoek.

Collectief aan zet

Gedurende de looptijd van het netwerk van 2012 veranderde het beleid rondom GLB en de inpassing van vergroeningsmaatregelen regelmatig. Ook de uitvoering rondom subsidieaanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kende veel onduidelijkheden de laatste jaren. Er is een belangrijke rol  weg gelegd voor de collectieven. In de Achterhoek is dat VALA. Dit collectief bestaat uit zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek en Liemers. Het collectief is vanaf 2016 bij de invoering van subsidie aanvraag nieuw stijl uitvoeringorgaan. Dat betekent dat de samenwerkende overheden fungeren als subsidieverlener en het collectief als begunstigde.

Agrarisch natuurbeheer nieuw stijl

In dit proces staat de streek centraal en moet er rekening gehouden worden met integraliteit. Dat wil zeggen dat maatregelen samenhang kennen met het gebied en andere beheerders en gebiedsdoelen. Er moet binnen het agrarische natuurbeheer nieuwe stijl rekening gehouden worden met met verzachten van effecten van klimaatveranderingen, verbeteren van grond- en waterkwaliteit, behoud van landschap en versterken van biodiversiteit. Naast agrarische natuurbeheer nieuwe stijl verandert ook de uitbetaling van GLB. Van ontkoppelde inkomenssteun naar gelijke hectare betaling. Dit moet uiteindelijk leiden tot gelijke betalingen in 2019 van € 270, per hectare en € 120,- per hectare vergroeningspremie. Met agrarische natuurbeheer nieuwe stijl en vergroening in het vernieuwde GLB zijn mogelijk zinvolle combinaties te maken die elkaar kunnen versterken in effectiviteit van maatregelen ten gunste van de biodiversiteit.

Samen aan de slag in het gebied

Het collectief VALA heeft de ambitie om het uitvoeringsorgaan te zijn van groene en blauwe diensten. Zij werken aan het opstellen van een Kansenkaart en gebiedsaanbod voor de Achterhoek, waarbij het project GLB-pilot Winterswijk als voorbeeldfunctie een belangrijke rol speelt. Zij werken verder aan een loketfunctie op het gebied van landschap en natuur en zijn samen op zoek naar financieringsmodellen voor landschapsonderhoud. In het netwerk ‘’GLB brengt variatie in het landschap’’ werkt het collectief aan instrumenten die kunnen helpen bij het optimaal inpassen van vergroeningsmaatregelen bij agrariërs in het gebied.