Nieuws

24 september - De bodem onder de melkveehouderij

Gepubliceerd op
21 september 2015

Op 24 september 2015 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw de najaarsbijeenkomst met het thema: De bodem onder de melkveehouderij. Tijdens deze bijeenkomst staat de volgende vraag centraal: Hoe kan een melkveehouder door passende maatregelen de bodemkwaliteit op zijn bedrijf verbeteren?

De bodemkwaliteit is één van de hoekstenen van elk landbouwsysteem. Dat geldt ook voor de melkveehouderij waarin teelt van gras en maïs voor de ruwvoervoorziening van het vee van cruciaal belang is voor de rentabiliteit en de duurzaamheid van het bedrijf.  De kwaliteit en de vitaliteit van de bodem wordt in belangrijke mate beïnvloed door de organische stof in de bodem. De verschillen in organische stofgehalte tussen grasland en bouwland/maïsland zijn groot, waarbij dit gehalte op veel maïspercelen steeds verder daalt. Dat uit zich onder ander in grote verschillen in het bodemecosysteem tussen een graslandbodem en een bouwland/maïslandbodem. Anderen factoren die van invloed zijn op de bodemkwaliteit zijn verdichting door zware machines, verzuring  en waterhuishouding. Veel melkveebedrijven hebben afgelopen jaren weinig aandacht aan de bodemkwaliteit besteed en merken nu dat deze steeds vaker een knelpunt is geworden.

De NVWV legt de vraag op tafel hoe een melkveehouder door samenhangende maatregelen de bodemkwaliteit /vitaliteit op het bedrijf kan verbeteren. Vragen waarop we in deze bijeenkomst in gaan, zijn:

  • Welke rol heeft het bouwplan in het management van een melkveehouderijbedrijf om de bodemkwaliteit te handhaven /verbeteren?
  1. Wat is eigenlijk het (meetbare) verschil in bodemkwaliteit tussen gras- en maïsland?
  2. Hoe kun je de rotatie van gras-maïs in vergelijking  tot blijvend grasland zo optimaal mogelijk inrichten en welke handelingsperspectieven zijn er?
  • Hoe kun je de graslandbodem zo goed mogelijk beheren zodat de  kwaliteit van het grasland in stand blijft? Is bodemverdichting inderdaad een groot probleem en hoe kun je dat oplossen? Is het doorzaaien van bestaand grasland een passende en uitvoerbare optie?
  • Welke aanknopingspunten /opties zijn er voor maïsland om de bodemkwaliteit /vitaliteit te verbeteren?

Voor meer informatie en aanmelden

Op de website van www.nvwv is het volledige dagprogramma te vinden. Hier kunt u zich ook rechtstreeks inschrijven voor deelname.