Nieuws

2012; geen gek ruwvoer jaar!

Gepubliceerd op
19 november 2012

Voor Twente was 2012 een goed ruwvoerjaar. Koeien & Kansen-veehouder Jan Kuks heeft veel gras geoogst, de beweiding was goed rond te zetten en de maïsopbrengst was goed.

Voor een lage methaanemissie is het plan om vooral kwalitatief goed kuilgras te oogsten. Dit betekent dat Kuks nogal wat ha’s grasland moet vernieuwen. Los daarvan heeft Jan het plan om een nieuwe jongveestal te bouwen. Daarvoor verkent hij nu de weg naar een natuurbeschermingsvergunning.

Kijkend naar de ruwvoerkuilen, zien we dat 2012 voor het Twentse Nutter een goed ruwvoerjaar is geweest. Een prima eerste snede en een goede tweede snede legden hiervoor de basis. Door voldoende regen, waar in juli nogal eens een tekort aan was, kon Jan Kuks voldoende maaien. Ook de beweiding rondzetten lukte prima dit jaar. De koeien van Jan hebben zelfs in de tweede helft van oktober nog halve dagen geweid. Daarnaast verliep ook de maïsoogst goed. Jan schat de opbrengst op zeker 55-60 ton product per hectare.

Goed grasland voor minder methaan

Vanuit het bedrijfsontwikkelingsplan om te werken aan de milieuthema’s heeft Jan gekozen om enerzijds de ruwvoeropbrengst te verhogen en anderzijds de kwaliteit te verbeteren. Met name dat laatste is gunstig voor een lagere methaanemissie. Bij de berekening van de uitstoot van broeikasgassen van het bedrijf bleek de methaanemissie namelijk relatief de grote ‘boosdoener’. Praktisch gezien betekent dit dat Jan Kuks in de komende jaren een deel van het graslandareaal moet vernieuwen. Dit verhoogt de verteerbaarheid en verlaagt zo de methaanemissie.

Jaartje triticale door nat najaar

Met de ervaring dat voorjaarsherinzaai van grasland vaak mislukt, heeft Kuks dit voorjaar maïs gezaaid op een perceel dat, vanwege beperkte draagkracht, eigenlijk alleen geschikt is voor grasland. De bedoeling was om na de maïsoogst opnieuw gras te zaaien. En hoewel de oogst op een paar plekken na redelijk goed is verlopen, was het door het regenachtige niet goed mogelijk om gras in te zaaien. Daarom heeft Kuks gekozen voor triticale. Dit kan hij oogsten in juli/augustus 2013, waarna er voldoende tijd is om alsnog gras in te zaaien. De les is dus dat je vooral op natte percelen niet het risico moet nemen om na maïs nog gras in te willen zaaien. Het is dan beter om direct na het scheuren in het voorjaar een zomergraan te zaaien. Daarmee stijgt de kans op een succesvolle grasinzaai in het najaar.

Nieuws258-Kopie-van-_MG_1218c.jpg

Natuurstro

Kuks’ natuurakkers, waarop dit jaar gerst is geteeld, hebben naast stro weinig opgebracht. De opbrengst bleef steken op 1-1,5 ton graan. Het blijft lastig om op deze percelen de onkruiddruk te minimaliseren. Daarnaast worden deze percelen amper bemest. Wel blijkt het stro een smakelijk ruwvoer te zijn voor het jongvee. Vanwege het hoge aandeel “kruiden” is de opname van dit stromengsel verassend goed. De andere jaren gewoonlijke aankoop van graszaadstro kan hierdoor nu achterwege blijven.

Nieuwe jongveestal en wetgeving

In de huidige situatie gaat de overgang van de oudere kalveren naar de jongveeligboxenstal onhandig. Daarnaast zijn ook de huidige afkalfruimtes niet optimaal. Dat kan beter. Voor Jan aanleiding om serieus na te denken over een nieuwe stal. Die moet bovendien voldoende ruimte bieden voor hooi- en stro-opslag, want ook daaraan ontbreekt het nu. De eerste ideeën gaan uit naar een openfrontstal met stro- en hooiberging en met ruime strohokken voor afkalvende koeien, strohokken voor het jongvee en ruimte voor eenlingboxen. Bij de nieuwbouw wil hij ook rekening houden met werkomstandigheden en veiligheid van zijn ‘zmok’-jongeren. Kuks is namelijk met veel plezier werk/leerbedrijf voor ‘zmok’-jongeren (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) en wil dat in de toekomst ook blijven.

Voor de nieuwbouw is uiteraard een bouwvergunning nodig. Maar daarvoor heeft Jan eerst een provinciale NB-vergunning nodig (‘natuurbescherming’, om de ammoniakemissie te beheersen). Momenteel doet DLV een NB-scan die in kaart brengt wat de nieuwbouw betekent voor het bedrijf van Kuks. “We hopen dat we, binnen een eventueel ammoniakplafond voor ons bedrijf, in de toekomst onze goede milieuprestaties nog eens kunnen verzilveren, mogelijk in de vorm van extra dierplaatsen”, aldus Jan Kuks.

Meer info bij Herrold Lammertink