Project

Koolstofboeren

ZLTO, Bionext en het Louis Bolk Instituut zijn gestart met het tweejarig project ‘Koolstofboeren’. In dit project werken biologische en gangbaar werkende boeren aan methodes om koolstof vast te leggen in de bodem om de effecten van klimaatverandering te beperken. Verder onderzoeken ze de kansen om hiermee financiële meerwaarde te creëren.

De bodem speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Door het vastleggen van koolstof in de bodem vormen boeren een deel van de oplossing van het klimaatprobleem. Tegelijkertijd is een bodem met veel organische stof weerbaarder tegen extreme weersomstandigheden, zoals droogte of hevige regenval. In het buitenland zijn al enkele werkende carboncreditsystemen actief, in Nederland is dit nog niet het geval. Het project bouwt verder op de resultaten van de ZLTO-workshops voor koolstofboeren, die in januari 2017 gehouden zijn in Brabant.

Activiteiten

Voor agrarische ondernemers zal de brochure ‘Goed koolstofbeheer’ geactualiseerd worden. Daarin staan alle maatregelen helder uitgelegd om koolstof vast te leggen. De brochure komt ook online beschikbaar. Verder komen er vier korte instructiefilmpjes over de techniek van het vastleggen van koolstof. Het project wordt na twee jaar afgesloten met een documentaire ‘Koolstofboeren’, gemaakt door Fransjan de Waard en Joris van der Kamp, bekend van de film ‘Bodemboeren’. Ook wisselen de deelnemers kennis uit via bijeenkomsten in studiegroepen.

Studiegroepen

Door koolstof op het eigen bedrijf te leren vastleggen werken de deelnemers actief aan het beperken van de effecten van klimaatverandering en dragen ze bij aan klimaatneutraal werken. In het project gaan drie studiegroepen met akkerbouwers en melkveehouders vanaf het najaar 2017 tot eind 2018 aan de slag, in Brabant, met het onderzoeken en implementeren van maatregelen waarmee koolstof wordt vastgelegd. Dat doen ze tijdens vier bijeenkomsten die tot doel hebben om hun kennis over koolstof vastleggen te vergroten en de discussie over de haalbaarheid van maatregelen te stimuleren. Zowel biologische als gangbaar werkende ondernemers zijn van harte welkom.

Haalbaarheid

In het eerste jaar komen de kansen en knelpunten bij maatregelen aan bod en wordt helder welke maatregel een ondernemer wil gaan nemen. In het tweede jaar van het project (2018) worden deze maatregelen daadwerkelijk toegepast, gemeten en geëvalueerd. Behalve agrarische ondernemers worden ook andere stakeholders betrokken, zoals burgers- en consumentenorganisaties, ketenpartijen (retail, winkels), overig bedrijfsleven, overheden en organisaties die carbon credits verhandelen (o.a. Climate Neutral Group). Met al deze partijen wordt de haalbaarheid van nieuwe businessmodellen onderzocht. Vanuit het project worden deze samenwerkingsverbanden begeleid en gestimuleerd.

Demovelden

Na de startbijeenkomsten met de boeren zullen enkele deelnemers worden gevraagd om een demonstratieveld aan te leggen waarbij een maatregel wordt toegepast die aansluit bij de eigen bedrijfsvoering. Hiermee kan de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen worden geëvalueerd en kunnen metingen worden verricht voor verdergaande validatie van wetenschappelijke modellen. In West-Brabant start een akkerbouwgroep, in Midden-Brabant een groep gemengde bedrijven en Oost-Brabant een groep veehouders.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten