Project

De potentie van samenwerking van melkveehouderijbedrijven met akkerbouwbedrijven in het licht van nieuwe regelgeving

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw is om verschillende redenen wenselijk. Denk aan het sluiten van regionale kringlopen, verbetering van bodem-en waterkwaliteit en verduurzaming van de bedrijfsvoering. In de praktijk worden dergelijke effecten niet altijd behaald en wordt samenwerking door regelgeving en beleid niet gemakkelijk gemaakt.

Het is de vraag of de te verwachten nieuwe regelgeving samenwerking belemmert of makkelijker maakt, en of de verschillende vormen van samenwerken dan bijdragen aan de maatschappelijke doelen en een duurzame melkveehouderij. Er is nog geen project gericht op samenwerking dat rekening houdt met toekomstige regelgeving, en tegelijkertijd kijkt naar verschillende samenwerkingsvormen en de effecten daarvan op maatschappelijke doelen.

De kennisvraag vanuit de melkveehouders is: Inzichtelijk maken van voor-en nadelen van samenwerking met akkerbouw en wat randvoorwaarden zijn die maken dat samenwerking zowel positief bijdraagt aan maatschappelijke doelen als aan het bedrijfsrendement (win-win).

Belang voor de melkveehouderij

Het nationale beleid voor de agrarische sector is erop gericht om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Samenwerking tussen melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven kan bijdragen aan deze maatschappelijk gewenste ontwikkeling. Tegelijkertijd kan het de economische situatie van de bedrijven verbeteren. Door regionale mestafzet en -zekerheid, hoeft minder kunstmest te worden aangekocht. Daarnaast kan, door het vergroten van het areaal eiwitrijke teelten, de aankoop van krachtvoer worden beperkt. Deze aspecten maken dat zowel de akkerbouwer als de melkveehouder minder afhankelijk zijn van de (prijzen op de) wereldmarkt. Echter, uit een aantal projecten blijkt dat samenwerking niet altijd bijdraagt aan het realiseren van beleidsdoelen en het verbeteren van het verdienmodel. Daarnaast is onduidelijk welke effecten de nieuwe regelgeving heeft op samenwerking tussen melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven en de bijdrage van die samenwerking op de maatschappelijke sectordoelen. Dit project geeft de melkveehouder, die de intentie heeft om samen te werken met een akkerbouwer, inzicht in de potentie van die samenwerking rekening houdend met de nieuwe regelgeving.

Doel

Dit project geeft melkveehouders inzicht in de verwachte effecten van nieuwe regelgeving op de potentie van samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij om bij te dragen aan een duurzame melkveehouderij.

Wat levert het project op?

Een e-flyer die actief onder melkveehouders wordt verspreid. De e-flyer geeft een overzicht van de voor-en nadelen van verschillende vormen van samenwerking voor intensieve en extensieve melkveehouderijbedrijven met akkerbouwbedrijven, in de context van nieuwe regelgevingen belemmeringen voor samenwerking als gevolg van de nieuwe regelgeving. Daarnaast geeft de e-flyer een kwalitatief overzicht van de mogelijke effecten van de verschillende samenwerkingsvormen voor een extensief en intensief melkveehouderijbedrijf op de sectordoelen 2030.