Nieuws

Maak een optimaal plan bij minder drijfmest

Gepubliceerd op
26 januari 2024

In 2022 heeft de Europese Commissie besloten de derogatie in 4 jaar af te bouwen. Dat betekent dat de gebruiksnorm dit jaar met 10 kilogram N uit dierlijke mest omlaaggaat naar 210of 230 N per hectare: uitgezonderd enkele NV-gebieden.-gebieden. In Natura 2000-gebieden en Grondwaterbeschermingsgebieden is geen derogatie meer mogelijk. Als ondernemer beschik je over minder drijfmest. Een aantal tips om de aanwezige drijfmest optimaal te benutten binnen je bedrijfsvoering.

Rantsoen met lage excretie

Het is belangrijk om te streven naar een lage excretie om zoveel mogelijk drijfmest op het bedrijf te houden. Maak bijvoorbeeld samen met je voerspecialist of adviseur een plan om de excretie te verlagen en controleer deze een paar keer per jaar. Stuur bij, als dat wenselijk is.

Stel daarbij een doel voor ureum in de melk en het RE-gehalte in het rantsoen. Blijf het hele jaar sturen op dit doel.

Stel een bemestingsplan op

Aangezien je minder drijfmest op het land mag brengen is het wenselijk te zorgen voor een hoge benutting van dierlijke mest. Het opstellen van een goed bemestingsplan is dan noodzakelijk. Maak een berekening van de mestplaatsingsruimte en van de beschikbare hoeveelheid mest en de hoeveelheid mest die afgevoerd moet worden. Vergeet hierbij niet de weidemest. Denk na over waar en wanneer je de mest plaatst om deze zo goed mogelijk te laten benutten. Maak een verdeling over de verschillende percelen over het jaar. Houd hier dan ook rekening met het moment waarop je de mest gaat afvoeren en bepaal dan vooraf of er voldoende opslagruimte is.

Vergeet de kali niet

Vlinderbloemigen, zoals klaver en luzerne, kunnen stikstof binden en kunnen mogelijk een (klein)deel van gemiste N uit drijfmest compenseren. Deze gewassen hebben weinig mest nodig, maar hebben wel behoefte aan kali. Vergeet deze percelen niet te bemesten met kali. Dat geldt ook voor het telen van mais op scheurgrond. Deze percelen hoeven in principe geen dierlijke mest, maar hebben wel behoefte aan een kalibemesting. Meer kringlooptips ruw eiwit

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL