Nieuws

Juiste kengetallen helpen bij succesvolle bedrijfsvoering

Gepubliceerd op
31 mei 2023

Een melkveebedrijf is een veelzijdige onderneming, die op het technische vlak te onder te verdelen is in koemanagement, voermanagement en ruwvoer-/teeltmanagement. Voor een goed resultaat is het wenselijk dat het goed scoort op alledrie onderdelen. Om dit te kunnen monitoren is het belangrijk om hier de juiste kengetallen voor te gebruiken, namelijk vervangingspercentage, krachtvoergebruik per 100 kilog meetmelke en droge stofopbrengst per hectare.

De mogelijke kengetallen voor deze drie afzonderlijke onderdelen zijn; vervangingspercentage, krachtvoerverbruik per 100 kg meetmelk en droge stof opbrengst van het land. Deze 3 kengetallen kunnen worden samengevat tot 1 getal en dat is Kilogram Meetmelk Uit Eigen Voer Per Hectare. Dit getal geeft aan hoeveel meetmelk er op het bedrijf wordt geproduceerd uit het eigen geteelde (ruw)voer.

Goed voer winnen

Wanneer een bedrijf uit de voeten kan met een laag vervangingspercentage van de veestapel, kan de veehouder minder jongvee aanhouden en zijn er naar verhouding meer dieren aanwezig die melk produceren. Om veel melk uit het eigen voer te kunnen produceren moet er zowel veel als goed kwalitatief voer worden gewonnen. Zaken als bemesting, voederwinning, graslandonderhoud, grondbewerking, ontwatering, inkuilmanagement, etc. spelen hierin een rol. Weet het bedrijf goed management rondom voeding neer te zetten, kan er een goede melkproductie worden behaald. Dit zou dan in combinatie moeten gaan met een laag krachtvoerverbruik per 100 kg meetmelk en veel (eigen) ruwvoer, waardoor er zo min mogelijk wordt verdrongen door aangekocht (kracht)voer.

Probeer deze berekening eens te maken voor je eigen bedrijf. In dit voorbeeld wordt een bedrijf genomen met 63,26 hectare en een melkproductie van 1.280.888 kg meetmelk. Dit geeft een intensiteit van 20.248 kg meetmelk per hectare. Het rantsoen en de mutaties van dit bedrijf zien er als volgt uit:

overzicht.JPG

Het vers gras en kuilgras is volledig eigen geteeld, van de snijmais is 71.456 kg droge stof aangekocht en de overige voersoorten zijn volledig aangekocht. Ten eerste moet worden bepaald hoeveel droge stof er nodig is om 1 kg meetmelk te produceren (1.108.083 / 1.280.888 = 0,87 kg DS/kg MM). Vervolgens moet de aankoop per kg meetmelk worden bepaald (425.165 / 1.280.888 = 0,33 kg DS/kg MM). Dit getal wordt gecorrigeerd voor de voorraadmutatie, zodat extreme verschillen tussen jaren worden uitgevlakt (25.572 / 1.280.888 = 0,02 kg DS/kg MM). Dit maakt dat er, gecorrigeerd voor voorraadmutatie, 0,33 – 0,02 = 0,31 kg DS/kg MM wordt aangekocht, wat procentueel dus 0,31 / 0,87 = 36%. Met andere worden is 64% van de melk geproduceerd uit het eigen voer. Per hectare is dat 20.248 * 64% = 12.959 kilogram meetmelk uit eigen voer per hectare.

Kijk hoe jij scoort op jouw bedrijf

Ga zelf na voor je eigen bedrijf hoe je hier op scoort en waar er mogelijk nog wat verbetering te behalen valt. Is dat in de stal, op het land of kan het rantsoen nog wat verbeterd worden. Door jezelf te vergelijken met andere bedrijven kan worden gekeken wat een passende streefwaarde voor dit getal is. In onderstaande tabel wordt voor 3 intensiteitsgroepen de Kilogram Meetmelk Uit Eigen Voer Per Hectare weergegeven. Hierbij wordt de score weergegeven van het gemiddelde van de groep, de 25% best scorende bedrijven (Top) en de 25% bedrijven voor verbetering vatbaar (VVV).

top10.JPG

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL