Stuur op een duurzame bedrijfsvoering_mijnkringloopwijzer

Nieuws

Stuur op een duurzame bedrijfsvoering

Gepubliceerd op
24 september 2018

Hoewel het ene duurzaamheidsdoel gemakkelijker te behalen is dan het andere, zijn ze allemaal belangrijk. De grootste uitdaging is het bedrijf zo aan te passen dat er een evenwicht bestaat tussen alle doelen. Dat is moeilijker dan het lijkt omdat de doelen met elkaar samenhangen. Het vereist inzicht, kennis, vakmanschap en lef. Het Dashboard Milieu en klimaat binnen de KringloopWijzer helpt u de eerste stappen te zetten.

Duurzaamheid is een groot begrip. Duurzame Zuivelketen heeft het vertaald in concrete doelen voor dierwelzijn, milieu, biodiversiteit en klimaat. De komende jaren krijgt elke melkveehouder op zijn of haar bedrijf te maken met deze doelstellingen. Via de zuivelonderneming of via de overheid die kringlooplandbouw wil bevorderen. Het dashboard Milieu en Klimaat biedt melkveehouders inzichten, zodat zij kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Het dashboard brengt in beeld waar de sterke punten en verbeterpunten liggen. De uitdaging voor elke melkveehouder is om optimaal te presteren op alle thema’s.

Voorbeeld dashboard: Printscreen blijvend grasland
Voorbeeld dashboard: Printscreen blijvend grasland

Dasboard KringloopWijzer

Op het dashboard worden 6 kengetallen weergegeven. De kengetallen zijn broeikasgasuitstoot, eiwit van eigen land, ammoniakemissie (per ha en per GVE) stikstofbodemoverschot en blijvend grasland. Met behulp van wijzertjes wordt een indicatie gegeven van de “score”. Deze wordt vergeleken met de gemiddelde prestaties van alle melkveehouders van de afgelopen drie jaar. In het geval van broeikasgasuitstoot en stikstofbodemoverschot wordt ook rekening gehouden met de grondsoort. Door op de wijzertjes te klikken krijgt de veehouder meer informatie over de achtergronden en de berekening van de kengetallen.

Samenhang in duurzaamheidsdoelen

Op die manier kan de bedrijfsvoering worden verbetert. Dat is echter niet gemakkelijk. In de kringloop zijn de verschillende thema’s namelijk van invloed op elkaar. Sturen op verbetering van één van de kengetallen kan negatief effect hebben op de anderen. Door bijvoorbeeld 65% eiwit van eigen land te realiseren kan het aandeel snijmais in het rantsoen dalen. Dat heeft weer een effect op de ammoniakemissie en broeikasgasuitstoot. Om echt te sturen op samenhang in de duurzaamheidsdoelen loont het dus om te investeren in inzicht, kennis en vakmanschap.