Nieuws

Gras onder mais

Gepubliceerd op
25 mei 2018

Zaai nu gras onder maïs voor een nog betere benutting van de mineralen in de bodem, verbetering van het organische stofgehalte en verbetering van de bodemvruchtbaarheid. En sorteer vast voor op de mogelijke strengere eisen ten aanzien van het vanggewas na mais vanaf 2019.

Door nu gras onder de mais te zaaien wordt uitspoeling van stikstof nog verder beperkt. Hierdoor is deze stikstof beschikbaar voor het gewas voor het opvolgende jaar. Bovendien verbetert het de bodemvruchtbaarheid. Dit levert niet alleen een besparing op van meststoffen voor het gewas voor het opvolgende jaar, maar het zorgt ook voor een verhoging van de gewasopbrengsten. Al met al zal de benutting van stikstof in de kringloop verbeteren.

Bovendien kun je met grasonderzaai bij mais vast voorsorteren op het mestbeleid vanaf 2019. Want in het zesde actieprogramma betreffende de nitraatrichtlijn is vermeld dat strengere eisen worden gesteld aan vanggewas in of na maïs op zand en löss. Vanaf 2019 geldt het volgende voor een vanggewas:

  1. Onderzaai van gras of ander geschikt vanggewas in het perceel waarop de teelt van snijmais plaats heeft;
  2. Inzaai van een vanggewas op uiterlijk 1 oktober (aansluitend na de oogst van de maïs);

Dit betekent dat telers die in 2019 de mais, op zand of löss, later willen oogsten dan 1 oktober, een vanggewas moeten onderzaaien. Zinvol om daar nu al ervaring mee op te doen.