Nieuws

Doe de graslandcheck

Gepubliceerd op
10 juni 2021

Half juni is een goed moment om het blijvend grasland te controleren op kwaliteit. Na drie droge jaren en een zware 1e snede heeft het gras op veel plaatsen meer geleden dan ons lief is. Tijd om vast te stellen of deze nazomer reparatie of herstel aan de gratmat nodig is. Doe de graslandcheck!

Ga het veld in. Beoordeel het grasland door er in W-vorm overheen te lopen. Bepaal op minimaal 10 plaatsen het grasbestand. Gebruik hierbij het 'Determinatieschema grassen'. Goed grasland heeft meer dan 80% goede grassen. Matig grasland tussen 50 en 80% en slecht grasland heeft minder dan 50% goede grassen.

Matig grasland: Doorzaaien

Bij 50-80% goede grassen is het doorgaans goed mogelijk dit te verbeteren met gebruik van doorzaaien. Kies een snel kiemend grasmengsel, bijvoorbeeld. Engels raaigras tetraploide, 20-25 kilogram per hectare. Maai voorafgaand iets korter dan normaal, 5 cm stoppel. En zaai het gras onder groeizame, vochtige omstandigheden. Dit is essentieel voor een goede opkomst en vergroot kans van slagen. Klaver op nemen in het mengsel kan, maar heeft bij doorzaai vaak minder succes. Lees hier meer over het doorzaaien van de grasmat in de fastsheet van Ruwvoer & Bodem  

Slecht grasland: Herinzaaien

Bij minder dan 50% goede grassen in herinzaai de beste optie. Wanneer het kweek aandeel laag is (<10%), is dood spuiten niet nodig. Frees de zode intensief, maar niet te diep (5cm) en ploeg zo ondiep mogelijk. Met een Eco-ploeg kan de grond goed gekeerd worden bij 12 cm diepte. Ploeg met een vorenpakker zodat in één werkgang een goed zaaibed ontstaat. Ga na of de pH op peil is, zo niet voer dan een bekalking uit. Lees hier meer over het toepassen van bekalking van graspercelen.

Zaai vervolgens een passend grasmengsel op 3 cm diepte en daarna witte en eventueel rode klaver op 1 cm. Het gras kan met een graanzaaimachine, klaver met een wiedeg met zaaimogelijkheid gezaaid worden.

Raadpleeg voor meer informatie over onderhoud aan grasland het "Handboek melkveehouderij - grasland"'.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL