Nieuws

Aandacht voor hogere grasopbrengst

Gepubliceerd op
26 augustus 2016

Hogere gewasopbrengst leidt tot een beter milieuresultaat. Aangezien de bemesting is begrensd kan het overschot alleen verminderd worden door hogere opbrengsten. Op bedrijfsniveau telt extra grasopbrengst dan harder door dan extra mais. Verschillende factoren beïnvloeden deze opbrengsten. Een nauwkeurige uitvoering en afstemming van bodem-, teelt- en bemestingsmaatregelen kunnen voor een plus zorgen.

Voor het verhogen van de grasopbrengst zijn de juiste bodem-, teelt- en bemestingsmaatregelen nodig. Zorg voor een goede afwatering en een goede structuur van de bodem. Vermijd bewerkingen onder (te) natte omstandigheden en werk met machines die de bodem minder verdichten. Maak gebruik van de bodemanalyses om de juiste bemestingen te kunnen uitvoeren en zorg dat de pH voldoende hoog is.

Gebruik verschillende grasmengsels voor percelen die worden beweid en gemaaid en voor percelen die alleen worden gemaaid. Klaver kan vooral de eiwitopbrengst verhogen en zorgt voor een verbetering van de bodemstructuur. Het uitvoeren van een goed weide- en maairegiem verbetert de zodekwaliteit en verhoogt de opbrengst. Pas een beweidingsysteem toe dat een hoge grasopname combineert met een hoge grasopbrengst. Beregening kan helpen om de mineralen goed te benutten en de zodekwaliteit goed te houden. Evenals het uitvoeren van onkruidbestrijding, doorzaaien, wiedeggen en andere onderhoudsbewerkingen.

Optimale benutting meststoffen

 Door de gebruiksnormen zijn de bemestingen begrensd. Het is belangrijk om de beschikbare meststoffen zo goed mogelijk te benutten. Geef ze daarom op het juiste moment, op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid. Voldoende mestopslag en het analyseren van de mest is een must. Breng de meststoffen daar waar wordt verwacht dat er het meeste gewas van wordt geproduceerd. Sla een looppad van de koeien en de wendakker onder de bomen waar nauwelijks gras groeit een keer over. Werk nauwkeurig en met de juiste machines om de dierlijke mest zo goed mogelijk te benutten. Water toevoegen verhoogt de benutting.

Door de vele maatregelen zijn er veel mogelijkheden om de grasopbrengst te verhogen. De toepassingen en de effecten verschillen per bedrijf. Lever maatwerk!

Voorbeeld uit Vruchtbare Kringloop Achterhoek

In onderstaande tabel laat de resultaten van gewasopbrengst in de Vruchtbare Kringloop Achterhoek/Liemers zien. Het zijn de gemiddelde resultaten van de jaren 2013 t/m 2015. Naast het gemiddelde van alle bedrijven staat ook het gemiddelde van 25% bedrijven met de laagste en hoogste gewasopbrengst. Het gaat hier om 200 bedrijven die in dezelfde regio en op vergelijkbare grondsoort liggen en geen beheersgrasland hebben.

Resultaten Vruchtbare Kringloop
Resultaten Vruchtbare Kringloop

Uit deze tabel blijkt dat de verschillen in droge stof- en VEMopbrengst groter bij maïs zijn dan bij gras. Maar de verschillen in stikstof- en fosfaatopbrengst zijn bij gras juist groter dan bij maïs. Bij bodemoverschot en bodembenutting gaat het om opbrengst van stikstof en fosfaat. Hiervoor zijn zowel de droge stofopbrengst als de gehalten belangrijk en moet er dus op beide gestuurd worden.

Hieruit blijkt dat bij het sturen op stikstof- en fosfaatopbrengst er bij gras meer is te realiseren dan bij maïs. Op bedrijfsniveau tikt dit op een derogatiebedrijf hard door vanwege het grote aandeel grasland. Bij 80/20 gras/maïs geeft een 10% hogere stikstof en fosfaatopbrengst van grasland op bedrijfsniveau 8,5% meer stikstof en fosfaat. Bij een 10% hogere maïsopbrengst is dit maar 1,5%. Het verhogen van de grasopbrengst loont meer voor het verlagen van het bodemoverschot dan het verhogen van de maïsopbrengst.