Nieuws

Pas N-bemesting voor derde en vierde snede aan

Gepubliceerd op
29 juni 2020

Door het verschil in maaimoment laten de kuiluitslagen van de eerste en tweede snede gras dit jaar forse verschillen zien in opbrengst en kwaliteit. Dit is terug te zien in de stikstofonttrekking door het gras. Als gevolg van de droogte is de grasgroei op veel plaatsen stilgevallen, waardoor nauwelijks stikstof is opgenomen. Hierdoor zit er op veel plekken nog veel stikstof in de bodem. Houd hier rekening mee bij de N-bemesting voor de derde en vierde snede.

Door de droogte staat de grasgroei op veel plaatsen stil. Er is meer neerslag nodig om groei weer opgang te krijgen en er voor te zorgen dat de aanwezige stikstof (N) uit de bodem wordt opgenomen. Belangrijk is de vraag óf u N gaat toedienen, en zo ja, hoeveel. De droge stof (DS) opbrengsten van de 1ste en 2de snede variëren sterk. Hierdoor zijn op veel plekken niet alle meststoffen opgenomen en is de bodemvoorraad met N hoog. Het is nu belangrijk om de balans op te maken. Dit is eenvoudig te doen door te kijken wat er is bemest en hoeveel er geoogst is. Om een indicatie te geven wordt hieronder een scenario geschetst:

Scenario Ds-opbrengst snede 1+2 RE-gehalte N-onttrekking
Lichte eerste snede 2500 + 3500 kg ds/ha 180 gr/kg ds 175 gr/kg ds
Geplande opbrengst 3500 + 3500 kg ds/ha 175 gr/kg ds 196 gr/kg ds
VERSCHIL 23 gr/kg ds
beeldtip.png

Om te voorkomen dat er veel N uitspoelt en het gras met een te hoog ruw eiwit (RE) gehalte wordt geoogst, is het goed om tijdens het seizoen het bemestingsplan nogmaals onder de loep te nemen.  

2018 en 2019 waren ook extreem droge jaren in sommige delen van het land. Veel ondernemers gingen direct hun percelen bemesten toen de eerste neerslag viel. Dit leidde in het najaar tot de oogst van veel sneden gras met misschien wel een te hoog RE-gehalte.

Maak tijdig de balans op

Het is nu goed om de  balans op te maken tussen N-gift en de N-onttrekking. Kijk of de bemesting van de eerste sneden overeenkomen met het aantal kilogrammen geoogste gewas. Of is er juist een lichtere of zwaardere snede gemaaid? Houd bij een lichtere snede rekening dat de eerder gegeven N nog niet volledig benut is. Bij het oogsten van een zwaardere snede dan gepland is het goed de volgende snede te bemesten naar onttrekking, mits dit past binnen het wettelijk kader.  

Indien er al bemest is voor een derde snede en deze wordt niet geoogst of levert slechts een matige opbrengst op dan is het belangrijk hier rekening mee te houden bij de bemesting van de volgen de snede. De stikstof is dan voor een groot deel nog aanwezig in de bodem.