Nieuws

Effect van mest verdunnen met water

Gepubliceerd op
25 maart 2019

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het verdunnen van mest met water leidt tot minder uitstoot van ammoniak bij het uitrijden. Vaak zorgt het voor hogere grasopbrengsten en heeft het een positief effect op de stikstofbenutting. Daarnaast blijft het belangrijk netjes te werken en rekening te houden met de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid.

Het verdunnen van drijfmest met water bij het uitrijden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het toevoegen van water is eigenlijk onstaan bij de intrede van de sleepslangen. Loonwerkers pompten mest vanuit de put via een slang van wel kilometer of meer naar een trekker op het perceel, die vervolgens met brede ‘boom’ met sleepvoeten (of zodemesters) de mest op/in de grond brengt. Om de mest beter te kunnen verpompen werd water toegevoegd. Op deze manier kon de loonwerker makkelijk werken. Uit onderzoek bleek dat door het toevoegen van water de ammoniakemissie daalt en de benutting van de mest omhoog gaat. Door drijfmest te verdunnen met water stijgt zowel de droge stofopbrengst als het gehalte aan ruw eiwit in de droge stof. Hierdoor vallen de (extra) kosten van de loonwerker mee. Deze worden in de praktijk vaak meer dan gecompenseerd door de hogere gewasopbrengsten.  

Water aan mest toevoegen

In het voorjaar wordt drijfmest vooral op klei- en veengronden vaak met sleepslangen naar het perceel getransporteerd en vervolgens toegediend met een bemester. Door de drijfmest te verdunnen met water (2:1 of 1:1) is het makkelijker verpompbaar. Maar ook in de loop van het groeiseizoen kan water toevoegen aan mest interessant zijn, zeker in droge periodes. Water is namelijk een goed transportmiddel voor nutriënten naar de plant. Bovendien vult extra water dan de vochtbehoefte van de plant aan.

Lagere ammoniakconcentraties

Het verdunnen van mest met water draagt bij aan een lagere ammoniakemissie, omdat de mest zo beter kan infiltreren in de bodem en de ammoniakconcentraties in de mest wordt verlaagd. Wel leidt het verdunnen met water tot een hogere gift per kuub per hectare (mest + water), indien je kiest voor eenzelfde stikstofgift. Dit kan zorgen dat er meer mest uitvloeit en niet meer netjes op de stroken komt. Door netjes te werken of te kiezen voor andere verdeling van de gift kan dit worden voorkomen.

Sleepvoet verbod

Vanaf 2019 is bemesten met sleepvoet verboden. Dat betekent dat u geen bemester meer mag gebruiken waarmee u mest tussen het gras in strookjes legt. Er is hier een uitzondering opgemaakt: Het op de grond aanwenden van drijfmest op grasland gelegen op klei- en veengroden  is alleen nog toegestaan als de mest verdund wordt met water,  minimaal 1 deel water bij 2 delen mest. Dit moet u wel melden bij RVO.nl.