Achtergrond KringloopWijzer

Elk individueel melkveebedrijf wil graag verantwoording kunnen afleggen over de werkelijke milieuprestaties binnen de bedrijfsvoering. Een ondernemer wil dit resultaat als alternatief gebruiken voor de huidige wettelijk vastgestelde gebruiksnormen en excreties. De KringloopWijzer is een systeem dat vergelijkbaar is aan de systematiek van BEX.

De Nederlandse melkveehouders willen graag in vrijheid hun bedrijf ontwikkelen. Ondernemers willen afgerekend worden op de werkelijke milieuprestaties. Het huidige milieubeleid bestaat uit een aantal generieke normen. Deze zijn gebaseerd op veronderstelde gemiddelde prestaties. Zo zijn er vastgestelde gebruiksnormen voor gras- en bouwland. Om in te spelen op de wensen van de veehouder is het rekeninstrument de 'KringloopWijzer' ontwikkeld. Met dit instrument kunnen milieuprestaties vergeleken worden met een 'toegestane norm'.

Totaaloverzicht KringloopWijzer

KringloopWijzer stimuleert management

Indien de ondernemer beter presteert dan de norm zou dat extra ontwikkelingsruimte kunnen betekenen. Boven die norm juist niet. Daar staat dan bijvoorbeeld een verplichte deelname aan een 'bijscholingstraject' tegenover.  Zo'n systeem is vergelijkbaar met de huidige BEX: bij een aangetoonde lagere excretie hoef je minder mest af te voeren dan de forfaitair bepaalde hoeveelheid. Bij een aangetoonde hogere gewasopbrengst past een hogere bemestingsnorm.

Op deze manier wordt het management van de Nederlandse melkveehouderij gestimuleerd om meststoffen en voer beter te benutten.

Samenwerken in de keten

Het project KringloopWijzer gaat niet alleen over het rekeninstrument 'de KringloopWijzer', maar betreft het hele projectmatige samenspel van alle ketenpartijen om in Nederland te komen tot bedrijfsspecifiek afrekenen op milieuprestaties. Dit loopt van wetenschappelijk accorderen van de rekenwijze, via automatiseren van de datastromen. Het beoordelen van bedrijfsprestaties door vergelijking met normwaarden, naar borging van een correct gebruik.

Verplichting vanaf 2015

Vanaf 2015 zijn alle ondernemers met een overschot aan fosfaat verplicht de KringloopWijzer in te vullen. Deze gegevens moeten elk jaar voor half mei binnen zijn. Alleen door het invullen van de KringloopWijzer op www.mijnkringloopwijzer.nl kunt u voldoen aan de verplichting zoals deze gesteld is in de leveringsvoorwaarden van uw zuivelorganisatie.