Project

Mesttoediening 2.0: nieuwe benadering methodiek bepaling ammoniakemissie

Dit project verkent hoe een alternatief analysemodel voor de concentratiedata van NH3-emissiemetingen toegepast kan worden. Aanvullend wordt gekeken naar wat in eerste instantie de consequentie hiervan is op de uiteindelijke ammoniakemissie bij mesttoediening met een sleepvoet.

De afgelopen jaren zijn, vooral in onderzoek binnen de Proeftuin Natura 2000, veel ammoniak-emissiemetingen gedaan bij toepassing van onbehandelde, verdunde en aangezuurde mest met de sleepvoet. Bij het meten van de ammoniakemissie bij mest uitrijden is gebruik gemaakt van een micro-meteorologische massabalans methode volgens Ryden & McNeill (1984).

Verbeterd model

Voor het schatten van het concentratieprofiel uit de beschikbare concentratie metingen gaan Ryden & McNeill uit van een gangbaar wiskundig model dat relatief eenvoudig toe te passen is. Een recente verkenning laat zien dat een alternatief model mogelijk een betere beschrijving geeft van de concentratiedata. Het gebruik van dit verbeterde model heeft consequenties voor de berekende ammoniakemissie. Een eerste verkenning laat zien dat de emissie mogelijk enigszins overschat wordt (Goedhart & Huijsmans, 2017).

Methode

Met gebruik van de brondata (concentraties, windsnelheden, etc.) van de metingen zoals binnen de Proeftuin zijn verzameld wordt verkend of een verbeterd model voor de concentraties toegepast kan worden. Daarnaast wordt gekeken wat hiervan de consequenties zijn op de NH3-emissie.

De volgende stappen worden doorlopen:

  • Bundelen van de brondata en controle op volledigheid inzake de verkenning;
  • Nadere verkenning van (verbeterde) modellen voor de concentraties;
  • Keuze van het beste model voor de concentraties;
  • Berekenen van de emissie met het verbeterde model per meetinterval;
  • Vergelijking van de nieuwe emissie percentages met de percentages conform het Ryden & McNeill model. De percentages worden vergeleken per meetinterval en voor het gehele meettraject (cumulatief voor alle meetintervallen);
  • Rapportage in een korte Nederlandstalige notitie.

Achtergrondinformatie

Producten