Nieuws

Zeer laag bodemoverschot bij BES-bedrijf na 2018

Gepubliceerd op
11 februari 2019

Het jaar 2018 zullen we niet snel vergeten. Het is het jaar van de introductie van de fosfaatrechten en de uitzonderlijke droge zomer. Voor Koeien & Kansen melkveehouder Johan Dekker was het ook het 4e jaar waarin hij deelnam aan de BES-pilot. In deze pilot mogen de deelnemers extra dierlijke mest inzetten, maar ter compensatie minder kunstmest strooien.

De familie Dekker in Zeewolde teelt uitsluitend gras voor voederwinning en beweiding. Dit grasland is in afgelopen vier jaar bemest met extra drijfmest, dat hoofdzakelijk met een sleepslangsysteem met extra toevoeging van water in drie of vier giften is uitgereden. De extra stikstof uit de drijfmest wordt in deze pilot gedeelteijk in mindering gebracht op de stikstof uit kunstmest.

Minder mest per hectare

De milieutechnische- en landbouwkundige resultaten uit de KringloopWjzers van de jaren 2015, 2016 en 2017 bepaalde de maximaal toepasbare bemesting uit dierlijke mest en de correctie op kunstmest in 2018. In het opgestelde bemestingsplan is ingestoken op 325 kilogram stikstof uit drijfmest aangevuld met 200 kilogram stikstof uit kunstmest. Door de droge zomer is de bemesting van drijfmest en kunstmest flink teruggeschroefd. De bemesting met drijfmest en weidemest is uitgekomen op 279 kilogram stikstof per hectare en in de vorm van kunstmest is gemiddeld 157 kilogram stikstof per hectare verdeeld.

Aanvaardbare gewasopbrengsten in droog jaar

Na een goede 1e en 2e snee was de 3e snee met ongeveer 1.200 kilgoram droge stof per hectare door het tekort aan neerslag zeer mager. Gelukkig volgde er nog een goede 4e en 5e snee, waardoor de gemiddelde opbrengst in 2018 toch is uitgekomen op 13.600 kilogram droge stof per hectare met gemiddeld 196 gram ruw eiwit per kilogram droge stof. Op de gewogen referentiepercelen met een ouder grasbestand, zonder klavers, is de opbrengst uitgekomen op gemiddeld 12.800 kilogram droge stof met 177 gram ruw eiwit per kilogram droge stof. Eén van de referentie percelen is na de 4e snee gescheurd voor de teelt van bollen.

Bodem is veerkrachtig

In het uitzonderlijk droge en warme jaar 2018, is de opbrengst 100 procent meegevallen. Door de teruggeschroefde bemesting en de zeer aanvaardbare gewasopbrengsten met prima RE-gehalten is het stikstofbodemoverschot uitgekomen op 49 kilogram stikstof per hectare. De veerkracht van de bodem is opvallend in dit bijzondere jaar. De extra organische mest in plaats van kunstmest van de afgelopen jaren heeft daar zeker een bijdrage aangeleverd. Daarnaast zal de hogere bodemtemperatuur afgelopen jaar een positieve uitwerking hebben gehad op de mineralisatie.