Nieuws

Wetenschap en boeren slaan handen ineen rond De Marke

Gepubliceerd op
21 januari 2021

Wageningen Livestock Research en coöperatie De Marke gaan samenwerken aan nieuwe kennis voor de melkveesector. Beide partijen ondertekenden op 20 januari een samenwerkingsovereenkomst die dat bekrachtigt.

In de samenwerkingsovereenkomst maken beide partijen afspraken over hoe er in de toekomst wordt samengewerkt. De onderzoeken zullen lopen langs de strategische thema’s Klimaat, Kringlooplandbouw, Natuurinclusief en Precisielandbouw.

Toekomstbestendige melkveeketen

Veel van het onderzoek op De Marke wordt gedaan door Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research. Manager Gert van Duinkerken van Wageningen Livestock Research, het onderzoeksinstituut van WUR voor een duurzame en renderende veehouderij, is blij met de nieuwe samenwerking: “Het is belangrijk dat de melkveehouderij de komende jaren verder verduurzaamt. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de afspraken in het Klimaatakkoord en de recente hoogspanning rond het stikstofdossier. Minder verlies van nutriënten naar de omgeving, minder broeikasgassen, en voldoende inkomen voor de melkveehouder. Een kennis- en innovatiecentrum als De Marke kan een belangrijke bijdrage leveren aan die toekomstbestendige melkveeketen. Dat is goed voor de Coöperatie en voor WUR, maar ook voor de Achterhoek en de hele sector.”

JB19-0628-7023_1500 px 120 dpi.jpg

In boerenhanden

Agro-innovatiecentrum De Marke is nu nog in handen van WUR. De samenwerkingsovereenkomst is een eerste formele stap om het centrum over te dragen aan de boerencoöperatie. In korte tijd hebben meer dan 100 boeren interesse geuit zich aan te sluiten bij Coöperatie De Marke. Hun doel is om meer invloed te hebben op de onderzoeksagenda en ontwikkeling van de boerderij.

Coöperatievoorzitter Andre Arfman: "We hebben nieuwe manieren nodig om vanuit de praktijk sturing te geven aan onze eigen toekomst. Met Coöperatie De Marke kan de praktijk weer zelf de onderzoeksagenda bepalen. Zo kunnen we bouwstenen aandragen voor beleid en nieuwe wegen vinden om de melkveehouderij, ondanks alle veranderingen, een perspectiefvolle toekomst te bieden."