Nieuws

Van Wijk richt zich op verdere reductie van ammoniakemissie

Gepubliceerd op
4 mei 2021

Koeien & Kansen-deelnemer Kees Jan van Wijk neemt deel aan de BES pilot. Op basis van bedrijfsspecifieke gewasopbrengsten per hectare mag hij dan 300 kilo stikstof uit dierlijke mest gebruiken op het eigen bedrijf en 121 kg N uit kunstmest. Dit vraagt om een goede mestverdeling om zo een zo hoog mogelijke gewasopbrengst te realiseren. Daarnaast moet hij ook extra inspanningen verrichten om de NH3 emissie per hectare te beperken tot maximaal 62 kilo per hectare.

Door de droge zomers van de afgelopen jaren is Kees Jan van Wijk op het bedrijf De Tweesprong in Waardenburg na gaan denken over een effectieve strategie om het aanwezige ruwvoer zo goed en efficiënt mogelijk om te zetten in melk, gecombineerd met een lage NH3 emissie.

Strategie voor komende groeisoeizoen

In 2020 was de gemiddelde NH3 emissie per hectare 75 kilo, inclusief verdunning met water. Dit betekent dat de uitstoot dus in 2021 met 13 kilo omlaag moet. Dat is een behoorlijke opgave voor deze ondernemer. Hij werkt bewust aan vier onderdelen binnen zijn bedrijfsvoering om zijn doelen te bereiken:

  • Het eerste onderdeel van de strategie voor 2021 is om de koeien meer te laten weiden. Het is plan is de koeien twee uur per dag en twee maanden langer te laten beweiden. Dit levert een totale reductie op van 2,5 kilo NH3 per hectare.
  • Als tweede actie kiest Van Wijk ervoor om het ruw eiwitgehalte in het rantsoen verder te verlagen. Hierbij streeft hij ernaar om de eiwitrijke brok zoveel mogelijk weg te laten, en meer mais bij te voeren in de weideperiode om daarmee het eigen voereiwit nog beter te benutten. Hij streeft naar 3 procent eiwit minder in het totaal rantsoen. Dit levert een totale reductie op van 2,6 kilo NH3 per hectare.
  • De derde activiteit is om in plaats van de mest verdund met water met de sleepvoet aan te wenden, de helft van de tijd gebruik te maken van een zodenbemester. Ongeveer 50 procent van de opgebracht mest verdund met water wordt dan aangewend met een zodemester, de overige 50 procent met met water wordt dan aangewend met een sleufkouter. Deze maatregel levert ook een reductie op van 5,5 kg NH3.
  • De laatste activiteit is een combinatie van maatregelen, doordat hij méér beweidt, zal er ook minder drijfmest uitgereden per hectare worden. Deze maatregel levert naar verwachting ook nog een reductie op van 4 kg NH3 per hectare.

Aan de slag in de praktijk

In 2021 gaat Kees Jan samen met de onderzoekers en adviseurs binnen Koeien & Kansen aan de slag om bovenstaande strategie in de praktijk te brengen.Daarbij zal ook gekeken worden wat deze strategie voor effect heeft op de broeikasgasemissie. Met name het verder reduceren van aankoop van eiwitrijk krachtvoer zal daarbij centraal staan om de CO2 footprint vanuit aankoopvoer verder te verlagen.

Bemestingsstrategie van Wijk

De bemestingsstrategie van Kees Jan van Wijk is om de mest zo veel mogelijk vroeg in het groeiseizoen te geven, dus op tijd stoppen met drijfmest. Het bevalt al jaren heel goed om hier op tijd te mee stoppen. Het streven ligt daarbij ook op uiterlijk begin juli als einddatum voor de dierlijke mestaanwending. Hierdoor is er voor de eerste 2 sneden méér mest beschikbaar en daardoor is een goede opbrengst te realiseren met een lage kunstmestgift. En dan geldt, hoe méér water erbij hoe beter, en dat betekent minimaal 1 op 1 water en mest of nog meer water onder drogere omstandigheden. Les daarbij van de afgelopen jaren: inspelen op de omstandigheden van het weer. Goed bemesten als het hard groeit, weinig/ niet bemesten als het niet groeit

bemesten.png

.