Nieuws

Stevens zoekt naar optimale balans binnen zijn bedrijf

Gepubliceerd op
25 maart 2024

Op de wensenlijst van Geert Stevens, een deelnemer aan Koeien & Kansen in Holten, staat een goed rendement bovenaan. Echter, hij stelt daarbij een belangrijke randvoorwaarde: passend produceren met respect voor zijn omgeving. Voor Geert is zorgvuldig bemesten dan ook vanzelfsprekend. Tijdens een demonstratie over mesttoediening op 14 maart j.l. geeft hij een inkijkje in zijn werkwijze, waarbij hij streeft naar een optimale balans binnen zijn bedrijfsvoering.

Als Koeien & Kansen ondernemer werkt hij al jaren aan het reduceren van emissies. Hierbij is zijn uitgangspunt een gezonde koe met een goede melkproductie met een zo laag mogelijke uitstoot van ammoniak- en methaanemissies en een lage carbon foodprint. Uitdagende doelen waarbij het optimaal benutten van stikstof uit mest optimaal steeds belangrijker wordt. Zeker met het oog op de aanscherping in het beleid, zoals de afbouw van derogatie en de korting voor nutriƫnt verontreinigde gebieden is Geert Stevens er zich meer en meer van bewust dat elke kilogram N die in het bedrijf rondgaat maximaal benut moet worden. Hierbij is ook zorgvuldige toediening van mest een aangrijpingspunt.

Afstellen van machines

Optimale bemesting begint met een goed bemestingsplan. Vervolgens zorgt Stevens samen met de loonwerker ervoor dat de machines goed zijn afgesteld, passend bij de gesteldheid van de bodem. Zwier van der Vegte, inhoudelijk expert bij Proefbedrijf De Marke en betrokken bij het project Bemest op z'n Best, benadrukt de voordelen van zorgvuldig werken: "Het vermindert de ammoniakemissie, zorgt voor een betere N-benutting, leidt tot besparing op kunstmestkosten, en kan uiteindelijk resulteren in een hogere gewasopbrengst en meer eiwit van eigen land."
Zwier van der Vegte laat in figuur 1 zien wat het effect is op de grasopbrengsten bij slordig werken. Dit kan leiden tot een flinke opbrengsten- en financiƫle derving per hectare/ per jaar.

Download hier voor meer informatie de presentatie van 14 maart 2024

Schoon perceel

Tijdens de demonstratie kunnen de aanwezigen zien dat het juist afstellen van een machine zorgt voor een schoon grasperceel. Dit heeft een positief effect op de voederwaarde en opname, zoals smakelijk gras bij beweiding en vermindering van para TBC en salmonellabesmetting. Het verschil wordt duidelijk tussen een zorgvuldige werkwijze waarbij de mest goed in de sleuven past, zodat het gras niet besmeurd wordt met mest, en een minder zorgvuldige werkwijze waarbij dit wel het geval is.

Nieuwe technieken

Binnen het project "Bemest op z'n Best" wordt gezocht naar innovatieve technieken waarbij de ammoniakuitstoot lager is dan bij gangbaar zodenbemesten. Tijdens de demonstratie op Stevens' bedrijf werden twee technieken gedemonstreerd. Slootsmid toonde een machine waarbij de mest in de sleuf wordt gebracht en met een krijtsuspensie wordt afgedekt. Dit systeem biedt verschillende mogelijkheden, zoals verschillende afdekproducten, uitbreiding op bestaande technieken en verlaging van de ammoniakemissie.

Een ander systeem dat op het bedrijf van Stevens wordt gedemonstreererd, is de Pegreen mestinjecteur, die de mest onder de zode injecteert en de sleuven aan de bovenzijde dichtdrukt om zo de ammoniakemissie te verminderen. Tot slot is bemestingg getoond waarbij is gebruikgemaakt van de N2 Applied-plasmabehandeling op de mest . Deze techniek werkt pH-verlagend, vermindert ammoniakemissie en methaanemissie. Het project "Bemest op z'n Best" voert onderzoek uit op het emissie reducerend vermogen en de praktische toepaspaarheid van deze innovaties, maar het is nog te vroeg voor definitieve conclusies. In de komende weken zal bij Stevens worden gemonitord hoe de graszode zich ontwikkelt.