Nieuws

Slimmer bemesten voor een beter resultaat

Gepubliceerd op
1 juni 2018

Koeien en Kansen deelnemers Maurice en Ankie van Erp zetten met gerichte bemesting stappen naar hogere opbrengsten en een betere benutting van mest en bodem. Zo willen zij meer zelfvoorzienend zijn en de Kringlopen op hun eigen bedrijf meer sluitend maken.

Aankoop voer

Momenteel wordt op het bedrijf van Maurice en Ankie het merendeel van de gevoerde snijmais aangekocht, daarnaast wordt ook krachtvoer met ruim 30% ruw eiwit gevoerd om in de eiwitvoorziening van de veestapel te voorzien. Hoewel er slechts 16 kg krachtvoer per 100 kg melk is gevoerd in 2017 was dit door het hoge eiwitgehalte wel duur krachtvoer. De grasopbrengst lag daarentegen in 2017 op krap 10 ton droge stof met nog geen 16% ruw eiwit. Door met name meer gras te oogsten met een hoger eiwitgehalte hoeft er minder voer van buiten het bedrijf te komen. Dit leidt tot betere resultaten zowel op economisch als op milieutechnisch gebied.

Perceelgerichte bemesting

Om de bemesting zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte bemest Maurice ieder perceel nu afzonderlijk naar de verwachte opbrengst en gecorrigeerd voor de bodemtoestand. Dit moet leiden tot hogere opbrengsten met voldoende eiwit en een betere benutting van de mest. Dit betekent dus ook minder verliezen en een lagere milieu impact.

Lage fosfaatbeschikbaarheid

Een grote uitdaging op het bedrijf van Maurice en Ankie is de fosfaattoestand van de bodem waar PAL getallen boven de 25 nauwelijks voorkomen en de fosfaatbeschikbaarheid zeer laag is. Doordat het bedrijf op basis van stikstof mest moet afvoeren wordt ook de juist zo nodige fosfaat afgevoerd. Om ondanks deze lage fosfaattoestand toch voldoende fosfaat te kunnen bemesten wordt bij de snijmaisteelt ook Groen Fosfaat in de rij toegediend. Om het effect hiervan te kunnen zien is zowel een gedeelte met als een gedeelte zonder Groen Fosfaat ingezaaid.

Resultaat

In hoeverre de genomen maatregelen resultaat hebben, zal in de loop van het jaar blijken wanneer de kwaliteit en kwantiteit van het gewonnen ruwvoer bekend zal zijn. Met andere woorden, wordt vervolgd!