Nieuws

Positieve ontwikkeling mineralenbenutting op melkveebedrijf Van Wijk

Gepubliceerd op
21 december 2015

Op het Koeien & Kansen bedrijf van Kees van Wijk in Waardenburg zijn al vanaf 1998 de mineralenbalansen uitgerekend. Door de jaren heen is de mineralenbenutting van het gehele bedrijf steeds hoger geworden. Zowel de stikstof-, als ook de fosfaatbenutting zijn flink toegenomen.

In onderstaande figuur 1 is de stikstof- en fosfaatbenutting op bedrijfsniveau bij de familie van Wijk weergegeven.

Figuur 1: Ontwikkeling van de stikstof- en fosfaatbenutting op bedrijfsniveau op Koeien & Kansen-bedrijf van Wijk
Figuur 1: Ontwikkeling van de stikstof- en fosfaatbenutting op bedrijfsniveau op Koeien & Kansen-bedrijf van Wijk

Opvallend om te zien is dat op dit bedrijf de stikstofbenutting is toegenomen vanaf de invoering van MINAS en sindsdien redelijk stabiel is gebleven als het laatste jaar buiten beschouwing gelaten wordt. De fosfaatbenutting is pas vanaf 2006 bij de invoering van het gebruiksnormenstelsel op een substantieel hoger niveau gekomen. Dit gebeurde vanaf het moment toen Van Wijk veel minder of geen fosfaatkunstmest gebruikte op zijn bedrijf. Ook hier is het laatste jaar buiten beschouwing gelaten.

Toenemende mineralenbenutting

Figuur 2 laat zien dat ook de veestapel een toenemende mineralenbenutting laat zien, met een uitschieter in 2010.

Figuur 2 Ontwikkeling van de stikstof- en fosfaatbenutting via voeding door de veestapel op  Koeien & Kansen-bedrijf van Wijk
Figuur 2 Ontwikkeling van de stikstof- en fosfaatbenutting via voeding door de veestapel op Koeien & Kansen-bedrijf van Wijk

Toen is er ook heel veel inzet is gepleegd om een zo hoog mogelijke benutting via het vee te realiseren. Nadien is dit iets meer losgelaten. Dit komt onder andere ook doordat er op dit Koeien & Kansen-bedrijf al wat langer geƫxperimenteerd mag worden met de bedrijfsspecifieke gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. Dan zijn er, naast een scherpe BEX, nog meer mogelijkheden om de mestafvoer te minimaliseren. Want bij hoge gewasopbrengsten (hoge bodembenutting van stikstof en fosfaat) kon dit bedrijf hogere gebruiksnormen hanteren.

Evenwicht in benutting en resultaten

Zo wordt op dit bedrijf geprobeerd het evenwicht te vinden in een goede mineralenbenutting en goede bedrijfsresultaten. Op dit moment streeft de ondernemer naar een stikstofbenutting tueen de 35 en 40 procent op bedrijfsniveau, en 28 procent op veestapelniveau. En een fosfaatbenutting op bedrijfsniveau van 100 procent en op veestapel niveau van 35 procent. De eerste prognose van de KringloopWijzer 2015 laat zien dat dit vrijwel gerealiseerd kan worden.

Om deze hoge benuttingen te realiseren is er dit jaar extra aandacht geweest voor het bemestingsmoment van het grasland, het ruweiwitgehalte bij de oogst van het gras en de krachtvoerkeuze.

Optimale verdeling drijfmest speerpunt

In 2016 gaat deze Koeien & Kansen deelnemer opnieuw extra nadruk leggen op het zoeken naar de optimale verdeling van de beschikbare drijfmest over de percelen. Daarvoor zal ook een nieuwe mestverdeeltool ingezet worden. Deze tool ''Perceelverdeler'' wordt in het project Koeien & Kansen ontwikkeld.