Nieuws

Nieuw rapport: Innovatieve stalsystemen kunnen waardevolle mestproducten produceren

Gepubliceerd op
17 mei 2023

Om zo min mogelijk grondstoffen te verliezen is het van belang dat reststromen, zoals mest, zo efficiënt mogelijk worden hergebruikt. Vooral stalsystemen met scheiding aan de bron (urine & feces) en systemen met dagelijkse afvoer van mest zijn perspectiefvol. Dit komt omdat de ammoniak- en /of methaanemissies uit deze stallen lager zijn. Daarnaast hebben mestproducten uit deze stalsystemen meer verwaardingsmogelijkheden in de keten.

Perspectiefvolle en emissiearme stalsystemen

Het doel van dit onderzoek was het inventariseren en selecteren van perspectiefvolle, emissiearme stalsystemen in de rundvee-, varkens- en kalverhouderij en het karakteriseren van de meststromen die uit deze systemen beschikbaar komen. Hiervoor zijn verschillende emissiearme stalsystemen omschreven en zijn de meststromen bemonsterd. Daarna is bepaald welk mestproduct voldoet aan de criteria die gesteld zijn voor kunstmestvervangers (RENURE), organische meststoffen of bodemverbeteraars.

Gierfracties veelbelovend als kunstmestvervanger

Op basis van de samenstelling van de mestproducten blijkt dat gierfracties over het algemeen rijk zijn aan stikstof, met name aan minerale stikstof, en dat fecesfracties veel fosfaat en organische stof bevatten. Gierfracties van melkvee en kalveren en fecesfracties van varkens bevatten de meeste kali. Verder blijkt dat gierfracties uit stalsystemen met primaire scheiding over het algemeen veelbelovend zijn om als kunstmestvervanger gebruikt te worden. Voordat alle gierfracties kunnen voldoen aan de voorwaarden is daar soms wel verdere bewerking voor nodig. Van strooiselstallen werd verwacht dat door de toevoeging van organische stof (stro of houtsnippers) de mestproducten als bodemverbeteraar gebruikt kunnen worden. Op basis van de genomen mestmonsters bleek echter dat deze mestproducten daar niet altijd aan voldoen.

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat meerdere innovatieve stalsystemen waardevolle mestproducten produceren. Soms is verdere verwerking van het mestproduct nodig of dient aanvullend onderzoek te worden gedaan naar de emissiereductie van het stalsysteem om dit verder te optimaliseren.