Nieuws

Focus op verdere optimalisatie binnen bedrijfsvoering

Gepubliceerd op
13 april 2022

Ook in 2022 werken Koeien & Kansen-deelnemers samen met adviseurs aan doelen, die veelal te maken hebben het verbeteren van de efficiëntie binnen de bedrijfsvoering. Dit heeft niet alleen een positief effect op het bedrijfsresultaat, maar is ook goed voor het milieu. De familie van Wijk gaat zich dit jaar vooral richten op het verdere optimaliseren van hun bedrijfsvoering.

De gestelde doelen voor het bedrijf van Van Wijk staan in onderstaande tabel waarin ook de resultaten van 2020 en 2021 staan. De doelen voor RE-tot in het rantsoen, eiwit van eigen land en broeikasgasemissie zijn overigens voor alle Koeien & Kansen bedrijven gelijk. De doelen voor ammoniakemissie, methaan pensfermentatie en stikstofbodemoverschot zijn bedrijfsspecifiek.

Het doel voor ammoniakemissie is 15% lager t.o.v. het landelijk gemiddelde in 2018 en is afhankelijk van grondsoort en intensiteit. Het doel voor methaan pensfermentatie is 20% lager t.o.v. het landelijk gemiddelde en is grondsoort afhankelijk. Het doel voor stikstofbodemoverschot is berekend met de BES methode (bedrijfsspecifiek) en is afhankelijk van grondsoort en gewassen.

tab3.JPG

Ammoniak

Kees Jan van Wijk neemt deel aan de BES-pilot en mag op basis van bedrijfsspecifieke gewasopbrengsten per hectare 338 kilo stikstof uit dierlijke mest gebruiken op het eigen bedrijf, en omgerekend 141 kg N uit kunstmest. Dit vraagt om een goede mestverdeling om zo een zo hoog mogelijke gewasopbrengst te realiseren. En daarnaast ook extra inspanningen om de uitstoot van ammoniak per hectare te beperken tot in het geval van Van Wijk maximaal 62 kilo per hectare. Voor Kees Jan was ammoniak het speerpunt in zijn plan van aanpak voor 2021.

Plan van aanpak en resultaat over 2021

In 2020 was de gemiddelde NH3 emissie per hectare 75 kilo. Dit betekende dat de uitstoot omlaag moest met 13 kilo per hectare om het project doel van 62 kilogram per hectare te halen. De strategie van Kees Jan om dat te realiseren bestond uit 4 onderdelen:

  1. Het eerste onderdeel van de strategie voor 2021 was het toepassen van meer beweiding. Het streven was om 2 maanden langer te beweiden, en ook nog eens 2 uur langer per dag. De twee uur per dag is wel gelukt, de 2 maanden extra is 1 maand geworden. De totale reductie die dit opleverde per hectare was 2 kilogram NH3.
  2. Als tweede actie is gewerkt aan het verder verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen. Het doel was om zo min mogelijk of geen eiwitrijke brok te verstrekken en meer mais bij te voeren in de weideperiode met als doel het eigen voereiwit nog beter te benutten. Streven was 3 procent eiwit minder in het totaal rantsoen. De totale reductie die dit op moest leveren per hectare was 3 kilo NH3. Uiteindelijk zat er 5% eiwit minder in het rantsoen, hoofdzakelijk veroorzaakt door het lage eiwitgehalte in de graskuilen van afgelopen voorjaar. Dit leverde een totale reductie op van 6 kilogram NH3 per ha.
  3. De derde activiteit was om in plaats van de mest verdund met water met de sleepvoet voor 50% weer met de sleufkouter verdund met water te gaan aanwenden. Deze maatregel leverde ook een reductie op van 3 kilogram NH3.
  4. De laatste activiteit was een combinatie van maatregelen, door méér beweiding werd er ook minder drijfmest uitgereden per hectare. Deze maatregel leverde uiteindelijk ook nog een reductie op van 2 kilogram NH3 per hectare.

Optimalisatie staat ook in 2022 centraal

Al met al zijn de gestelde doelen rondom het realiseren van een NH3 reductie in 2021 goed uitgepakt voor deze ondernemers. In 2022 gaat Kees Jan samen met de onderzoekers van Koeien & Kansen aan de slag om de laatste 4 procent eiwit van eigen land om de doelstelling hiervoor te gaan halen ook te realiseren. En aan de slag om te onderzoeken wat deze strategie voor effect heeft op de methaan pensfermentatie. Met name het verder reduceren van aankoop van eiwitrijk krachtvoer zal daarbij centraal staan om de CO2-footprint via de aankoop van voer verder te verlagen. In 2022 gaat Van Wijk ook meedoen aan een proef vanuit Koeien & Kansen om onderzoek te doen naar de invloed van de kwaliteit van graskuil op de methaanemissie via pensfermentatie.