Nieuws

Van de Heijning gaat perssappen uit maiskuil opvangen

Gepubliceerd op
1 november 2018

Koeien & Kansen deelnemer Wim van de Heijning is van plan het komende jaar de sleufsilo voor mais aan te passen. Deze ondernemer gaat 2-keuze-opvanggoten en 2 putten aanleggen voor de opvang van perssappen. Een opvang- en een zinkput zorgen er dan voor dat er geen percolaat in het oppervlaktewater komt. Bovendien verwacht hij de mest beter te benutten door de drijfmest te verdunnen met bijvoorbeeld percolaat. Dit leidt tot een lagere emissie en een betere benutting van de mest.

Dit jaar wilde Van de Heijning in Hulst eigenlijk de sleufsilo van de mais aanpassen zodat perssappen opgevangen kunnen worden. ‘’Helaas is dat niet gelukt, aangezien we in juni subsidie hebben aangevraagd voor deze investering. In januari 2019 horen we pas of deze verleend wordt’’, merkt Van de Heijning op. In de provincie Zeeland was er een POP3 openstelling waar onder andere perssapopvang subsidiabel was. Deze subsidies worden gefinancierd met gelden uit de provincie Zeeland en uit de EU. Ze hebben alleen subsidie aangevraagd voor aanpassingen van de maissilo, aangezien ze in de grassilo’s twee jaar geleden nieuw asfalt hebben aangelegd. Wanneer het bij de mais goed bevalt, zal er in de toekomst mogelijk ook een opvang voor de grassilo’s komen. Wim van de Heijning sr. zit in het bestuur van het waterschap en doet er dan ook alles aan om te voorkomen dat perssappen in het oppervlaktewater terechtkomen.

Stro vangt perssappen op

In het verleden gebruikte van de Heijning gehakseld stro voor het opvangen van perssappen. “We strooiden dit dan onder de mais in de sleufsilo. Dit werkte in principe goed. De koeien vraten het stro ook voor 99% op’’, zegt Wim van de Heijning. Het viel hem wel op dat het stro onder de mais nog nat was. Hierdoor wist hij niet hoeveel perssappen er opgevangen werden door het stro en hoeveel juist niet. Deze methode is dus niet helemaal waterdicht. Er vindt dan nog steeds afspoeling plaats. Bovendien was het strooien van stro in de sleufsilo net voor de maisoogst, qua arbeid altijd lastig in te plannen. ‘’Je weet niet precies wanneer de loonwerker komt. Strooi je ruim van te voren dan waaide het stro deels weg, waardoor het hele erf onder het stro lag. Daarom gingen we op zoek naar een structurele oplossing’’, vertelt Van de Heijning.

Aanleg putten voor perssappen-opvang

Bij de geplande aanleg kiest Vab de Heijning voor twee putten, een opvangput en een bezinkput. De perssappen en het water vanuit de sleufsilo, zullen via 2-keuze opvanggoten in de vloer van de sleufsilo naar de putten lopen. Met dit systeem zal regenwater en perssappen ofwel percolaat gescheiden blijven. ‘’We schatten dat de totale kosten op tussen de € 8.000,- en € 9.000,- liggen. Dit is exclusief graafwerkzaamheden en eigen arbeid’’, zegt de ondernemer.

Waardes meten van perssappen

Deze Koeien & Kansen-deelnemer wil graag inzichtelijk maken welke waardes in de perssappen zitten die hij straks opvangt. Hij ziet hier mogelijkheden voor binnen het project Koeien & Kansen. Aangezien dit bedrijf de perssappen en het regenwater gescheiden gaat opgevangen, kan er zonder verdunning nagegaan worden wat er in de perssappen aan (voeder)waarde zit. Dit was de belangrijkste reden om te kiezen voor de 2-keuze opvanggoten. De mais en de perssappen worden bemonsterd, hierdoor kunnen de overige verliezen aan de conservering toegeschreven worden. Daarnaast kunnen ze meten hoeveel perssappen er daadwerkelijk uit de mais komt. Op basis van droge stof van de maiskuil en de hoeveelheid perssappen kunnen hier ook nieuwe data verzameld worden.

Perssappen-opvang verhoogt efficiëntie

Dus net als het frequent meten van de ruwvoeders kunnen dan ook de perssappen bemonsterd worden. Kortom, hoeveel perssappen komen er daadwerkelijk uit de mais en welke (voeder)waardes zitten hierin. Een bijkomend voordeel van het opvangen van de perssappen is dat deze gebruikt kunnen worden bij het uitrijden van drijfmest. Via het water en de perssappen die opgeslagen zijn in de twee putten, kan Van de Heijning de drijfmest verdunnen. Hierdoor zal de emissie lager zijn en zal de mest, zeker in de zomer, een hogere efficiëntie behalen. ‘’Dit alles helpt ons bij het verder sluiten van de keten van de kringlooplandbouw’’, concludeert van de Heijning.