Nieuws

Langetermijnverwachting melkprijs 36 euro

Gepubliceerd op
19 juni 2019

Het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ schat de gemiddelde melkprijs tot 2029 in op 36,00 euro per 100 kg melk. Dit is een inschatting van de melkprijs voor de komende 8-10 jaar op basis van voorspellingen van de zuivelmarkt door de EU Agricultural Outlook en de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Dat stelt een panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector.

Norm voor melkprijs verhoogd

Het deskundigenpanel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld voor de langetermijnbegrotingen. De gemiddelde melkprijs tot en met 2029 wordt door het panel ingeschat op € 36,00 per melk, inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom (exclusief bijschrijvingen ledenrekening en exclusief btw). Het btw-percentage bedraagt 9,0%. Dit is een stijging van 0,50 euro ten opzichte van de vorig jaar verwachte melkprijs. Tegelijkertijd verwacht het panel dat ook de kosten extra zullen stijgen door maatregelen op het gebied van onder andere CO2-reductie en grondgebondenheid. In de begrotingen is het raadzaam om, naast een hogere melkprijs, eveneens rekening te houden met extra reserveringen hiervoor en de verhoging niet om te zetten in een hogere kapitalisatiegraad.

Basis voor prognose melkprijs

De prognose voor de melkprijs is gebaseerd op de EU Agricultural Outlook van de EU-commissie met daarbij een inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol. De voerprijzen die vorig jaar zijn ingeschat, worden gehandhaafd.

Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen door en/of voor veehouders en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische- en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Het deskundigenpanel bestaat uit vertegenwoordigers van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO, DLV en Wageningen University & Research. Dit project is (mede-)gefinancierd door ZuivelNL.

Bedrijfsspecifieke prognose

De wijze waarop sinds enkele jaren de bedrijfsspecifieke melkprijs wordt bepaald, blijkt goed te werken. Deze prijs is gebaseerd op de contante melkprijs die het bedrijf de afgelopen (minimaal) drie jaar ontving. Dit is exclusief bijschrijvingen op naam. Vervolgens wordt het verschil met de landelijk gemiddelde melkprijs van Wageningen Economic Research (zie tabel 1) bepaald. Dit verschil is bepalend voor de afwijking ten opzichte van de norm van € 36,00. Dus een bedrijf dat gemiddeld 0,5 cent per kilo melk minder ontving wordt “doorgerekend” op € 35,50 per 100 kg.

Tabel 1 Ontwikkeling melkprijs in euro's per 100 kg melk (prijzen exclusief BTW)
Bijschrijvingen ledenrekening (3)
Jaar WEcR referentie (1) Friesland Campina DOC CONO
2012 35,86 0,95 0,68 0
2013 42,00 1,23 0,68 0
2014 41,46 1,07 0,68 0
2015 33,20 1,28 0,68 0
2016 31,09 1,25 0,63 0
2017 39,75 0,30 0,63 0
2018 37,30 (2) 0,13 0,58 0,50

(1) WEcR fabrieksprijs, incl. toeslagen/kortingen & nabetalingen, exclusief toevoegingen ledenrekening.

(2) Raming.

(3) Van andere afnemers kan bijschrijving ledenrekening uit de boekhouding afgeleid worden.

Mestafzet

De kosten voor mestafzet zijn sterk regionaal gebonden. Daarbij speelt het onderscheid in reguliere afzet en verwerking, omdat verwerking o.b.v. een mestverwerkingsovereenkomst (MVO) of vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) extra kosten met zich meebrengt.

Voor reguliere afzet van mest kan worden gerekend met 5 tot 14 Euro/kuub afhankelijk van regionale verschillen, extra kosten voor te verwerken kuubs zijn 1,50 tot 3 Euro. Hierbij is uitgegaan van behoud van derogatie voor de lange termijn.

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2019-2020’, een uitgave van Wageningen Livestock Research die verschijnt in september.