Nieuws

Kansen en mooie resultaten voor gras-klaver

Gepubliceerd op
3 december 2015

Koeien & Kansen veehouder Adrian Houbraken heeft net als op andere bedrijven op zandgrond te maken met lagere N gebruiksnormen. Dit zorgt vaak voor lagere gewasopbrengsten en lagere RE gehalten in gras en voordroogkuil. Om de eiwitvoorziening op peil te houden voert hij meer soja en andere eiwitrijke producten aan. Dit leidt tot vicieuze cirkel, die hij denkt te doorbreken door het toepassen van gras-klaver.

In het najaar van 2014 kreeg Adrian een stuk grond terug in gebruik, dat hij eerder uit gebruik had gegeven. Dit is toen ingezaaid met een mengsel Engels raaigras met rode en witte klaver. Er was gekozen voor rode klaver, omdat het perceel op afstand lag en alleen gemaaid werd. Daarnaast heeft hij een nieuw perceel aan zijn huiskavel kunnen toevoegen via kavelruil.

Last van droogte

Bij het eerste perceel met de naam 'Hongarije' stond de klaver er mooi op voordat de ‘winter’ van 2014-2015 inzette. Het andere perceel van 'Jos Koolen' liet wel gras maar geen klaver zien.
In het voorjaar van 2015 was het klaver aandeel op beide percelen laag, maar dat hoort ook bij de seizoengebonden groeicurve van klaver. Na de eerst snede zou dit goed komen. Maar de droogteperiode werkte hier niet aan mee.

Flinke opbrengst vanaf tweede snede

Het perceel 'Hongarije' heeft voor de eerste snede 18 ton rundveedrijfmest en 4 ton mineralenconcentraat met 9 kg N/ton en 9 kg K/ton gehad. Daarnaast nogeens 100 kg KAS en 75 kg K60 uit kunstmest. De eerste snede was rond 22 mei. Naar schatting bracht deze snede 4000 kilogram droge stof op. Het klaveraandeel was daarentegen wel laag. Daarom had Houbraken besloten wat korter te maaien om zo de klavergroei te stimuleren. Na de eerste snede is er alleen 150 kg K 60 gegeven. Dit resulteerde in een goede tweede snede met een opbrengst van ruim 3500 kg droge stof. Vooral het aandeel klaver en de groei van het gras in de tweede helft was verbazingwekkend.
Ook hierna is er weer K 60 gestrooid (100 kg / ha). Eind juli stond er weer een absoluut goede snede van ruim 3000 kg droge stof. Begin augustus is er voor de laatste keer drijfmest gegeven. De gift bestond uit 15 ton rundveedrijfmest gemengd met 2 ton mineralenconcentraat per hectare. Deze bemesting heeft nog twee maaisneden van samen ruim 3 ton droge stof opgeleverd.

De derde snede is bovenop een lasagnekuil gekomen. Deze bovenste laag is apart gemonsterd. De voederwaarde van gehele kuil is 901 vem, 67 dve, 176 re, terwijl de voederwaarde van het gras-klaverlaag 892 vem, 74 dve, 202 re was.

Goed effect op voederwaarde

Exacte getallen over de voederwaarde zijn er niet, omdat het gras samen met andere percelen is ingekuild. De genomen monsters zijn dus mengmonsters van meerdere percelen.
Voor de exacte analyse is dit jammer, maar het is wel opvallend dat het RE gehalte in de graskuilen van 2015 op 185 gram / kg droge stof uitkomen tegenover 166 gram in 2014.

Het perceel ‘Jos Koolen’ moet nog goed geanalyseerd worden, maar het positieve van de klaver in dit perceel was naast de opbrengst ook zeker de kleur van het gewas. Met name de plekken met veel klaver kleuren mooi groen, waarbij de plekken zonder klaver naar ‘geel’ neigen. Het is heel duidelijk dat dit perceel ‘schreeuwt’ om stikstof, en de leverantie via de klaver wordt goed benut!

Klaver anders managen

Is het toepassen van klaver alleen maar positief? Nee, uit praktijkervaringen blijkt dat het managen van gras-klaver niet heel eenvoudig is. Het management van gras-klaver is meer dan alleen maar minder en anders bemesten. Sturen op het gewenste klaveraandeel is moeilijk en moet je je als ondernemer aanleren. Een korter of net een langere stoppel met maaien, wel geen N bemesting of alleen kali (of was het teveel). Allemaal zaken die een rol spelen om gras-klaver goed te managen. In het geval van perceel 'Hongarije' betekende dit dat er in het najaar weer gras is doorgezaaid, omdat het gras was verstikt onder de klaver. Dit is niet gewenst en levert een nieuw leerpunt op voor volgend jaar.

Meer klaver doorzaaien op het bedrijf

De resulaten over het eerste jaar zijn zodanig positief dat Houbraken besloten heeft op een ander perceel met tweejarig gras klaver door te zaaien. Om ook op dit perceel te profiteren van de N-binding door de klaver.
Daarnaast is in de winterperiode in principe minder soja en andere eiwitbronnen nodig om het rantsoen te corrigeren. Naast economie kan gras-klaver ook leiden tot goede resultaten op het gebied van fosfaat met BEX en de KringloopWijzer.
Voor Koeien & Kansen deelnemer Houbraken levert deze teelt van gras-klaver voldoende op om dit voor te zetten, ondanks dat gras-klaver lastig te managen is.