Nieuws

Erfbeplanting en opvang van erfwater

Gepubliceerd op
3 november 2014

De maatschappij verwacht dat agrarische ondernemers rekening houden met de natuur en de natuurwaarden binnen hun bedrijfsvoering. Door verdere groei van het bedrijf nam het aandeel beton sterk toe op het erf van de koeien en kansen deelnemer Van Hoven. Met de plaatselijke natuurvereniging is er een erfbeplantingsplan gemaakt. Daarnaast is er een opvangplaats voor erfafspoelingswater aangelegd.

De mening over ‘wat natuur is’ wil nog wel eens verschillend zijn in de praktijk.  Wat is passend in het landschap? En wat verstaat de maatschappij onder natuurwaarden en onder ‘schoon’ grond – en oppervlaktewater? De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat de Europese wateren aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Deze richtlijn is sinds 2000 van kracht. Vanaf 2000 zijn er maatregelen ontwikkeld die als doel hebben het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren.  De familie Hoven in het Limburgse Eckelrade heeft geprobeerd rekening te houden met deze ontwikkelingen binnen hun groeiende bedrijfsstrategie. ‘’Het is de kunst om van beperkingen kansen te maken’’, is de mening van deze ondernemers.   

Beton en erfverharding

Door verdere groei in het bedrijf werd er een extra voeropslag gerealiseerd. Dit betekende sleufsilo’s met hoge, grijze, betonnen wanden. Ook is er veel erfverharding bijgekomen, om fatsoenlijk te kunnen werken. Alles bij elkaar dus veel verhard oppervlak waar veel water op komt. Veel voorbijgangers vonden het aanzicht van dat beton niet mooi. In overleg met de plaatselijke natuurvereniging is er daarom een beplantingsplan gemaakt aan de zijkant van de sleufsilo. Dit heeft geleid tot een grondwal met een mooie beplanting. Deze wal heeft geen nadelige gevolgen voor de voeropslag. 

Opvang voor erfafspoeling

Daarnaast is er een opvang voor water gerealiseerd, zodat al het regenwater niet naar de doorgaande weg spoelt, inclusief eventueel modder en andere vervuiling (zie foto). De wateropvang is op een laag punt in de hoek van een perceel gemaakt, waar anders toch weinig groeide, vanwege dit lage punt. Verlies van opbrengst is er hierdoor nauwelijks, maar de gecreëerde goodwill is wel groot. Bovendien is er meteen voldaan aan de wettelijke verplichting van hemelwaterafvoer.