Nieuws

Eerste duurzaamheidsanalyses uitgevoerd in PPS BSMO

Gepubliceerd op
21 april 2023

Voor de PPS Betere Stal, Betere Mest, Betere Oogst zijn de eerste duurzaamheidsanalyses uitgevoerd om de gekozen scenario’s van stalsystemen met meststromen te toetsen op duurzaamheid en economische haalbaarheid. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de emissies van ammoniak en broeikasgassen over de gehele mestverwerkingsketen en wat de kosten zijn voor een veehouderijbedrijf en mestafnemers voor de eerste geformuleerde scenario’s. Om deze analyse uit te voeren, hebben we eerst in kaart gebracht welke rekentools en modellen geschikt zouden kunnen zijn voor deze analyse en welke parameters belangrijk zijn.

Voor de analyses is gebruik gemaakt van het door Wageningen Livestock Research eerder ontwikkelde emissiemodel, data uit de PPS en ander onderzoek zoals De maat van mest. Hiermee wordt uiteindelijk de hele keten in kaart gebracht: van uitscheiding van mest in de stal tot verwerking van mest en aanwending van mestproducten op het land. Bij elke stap komen ammoniak- en broeikasgasemissies vrij en deze kunnen door het model worden berekend. Zo kunnen we de totale emissies die bij elk scenario vrijkomen in kaart brengen. De belangrijkste parameters die hiervoor nodig zijn, zijn de samenstelling van de mest (of feces en urine) en de aandelen van verschillende typen mest die samenhangen met het stalsysteem. Samen met de volumes geproduceerde mest kunnen massabalansen worden opgesteld en aan de hand van emissiefactoren, de stikstofemissies worden berekend. Methaanemissies kunnen aan de hand van de ouderdom van de mest worden berekend om zo een totaalbeeld van de broeikasgasemissies te krijgen.

De eerste analyses die zijn uitgevoerd voor de basisscenario’s Lelysphere, Koetoilet (beiden melkveehouderij) en Cooperl (varkenshouderij) zijn beperkt tot de kosten voor de installatie van het systeem, jaarlijkse kosten, de emissies en massabalansen van onbewerkte, kosten van gescheiden mestvormen die op eigen bedrijf of bij derden worden ingezet als meststof. In 2023 worden de analyses uitgebreid met nieuwe basisscenario’s en subvarianten van de basisscenario’s. Verwerking en bewerking van de mest en de verschillende toepassingsvormen voor de 3 teelten (akkerbouw, ruwvoer, vollegrondsgroente) worden in 2023 uitgewerkt als subvarianten om vervolgens te worden geanalyseerd. De landbouwkundige waarde voor de 3 teelten wordt dan ook geanalyseerd.