Nieuws

Biodiversiteit in beeld op Koeien & Kansen-bedrijven

Gepubliceerd op
16 december 2021

Biodiversiteit is, naast stikstof en broeikasgassen, één van de centrale thema’s in de huidige fase van Koeien & Kansen. In verschillende stappen willen we de biodiversiteit versterken op de deelnemende bedrijven en hun omgeving. Daartoe beginnen we dit jaar met een zogenaamde nulmeting die we uitvoeren met de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij.

De biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij bestaat uit zeven Key Performance Indicators (KPI’s), die meetbaar zijn op het bedrijf. Daarmee is het mogelijk om bedrijven op een uniforme wijze onderling te vergelijken. Bovendien biedt de monitor handvatten voor boeren om de biodiversiteit te verbeteren. Vijf van de zeven prestatie-indicatoren zijn op eenvoudige wijze te berekenen uit de ingevulde kringloopwijzers, namelijk: eiwit van eigen land, broeikasgasemissies, stikstofbodemoverschot, ammoniakemissie en aandeel blijvend grasland.

In de figuur zijn ter illustratie de recente prestaties van de Koeien & Kansenbedrijven samengevat. Momenteel zijn er nog geen eenduidige streefwaarden voor de indicatoren. In dit voorbeeld (figuur 1) zijn de prestaties daarom afgezet tegen generieke streefwaarden uit het keurmerk ‘on the way to planet proof’. Het is ook denkbaar om te werken met bedrijfsspecifieke streefwaarden die afhankelijk zijn van bedrijfskenmerken, zoals grondsoort.

Figuur 1: Klik op de afbeelding voor een vergroting
Figuur 1: Klik op de afbeelding voor een vergroting

Figuur 1. Gemiddelde (2018-2020) prestaties van Koeien & Kansen-bedrijven voor vijf van de zeven prestatie-indicatoren van de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij. De prestatie per bedrijf (blauwe bolletjes) en het gemiddelde over alle bedrijven (oranje bolletje) zijn weergeven ten opzichte van streefwaarden in het waarderingsschema van ‘on the way to planet proof’ (groene horizotale lijn) Op de horizontale as staan de prestatie-indicatoren met tussen haakjes de streefwaarden voor het basisniveau. Voor alle indicatoren geldt dat punten boven de groene lijn beter zijn dan de streefwaarde.

Kruiden grasland en beheer natuur en landschap

Voor het meten van de resterende twee indicatoren, aandeel kruidenrijk grasland en beheer natuur en landschap is een aparte meting vereist. Die wordt uitgevoerd in samenwerking met medewerkers van BoerenNatuur en Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Zij bezoeken alle deelnemende bedrijven en brengen in kaart aan welke Beheerpakketten Biodiversiteit Melkveehouderij (BBM) zij voldoen. Zo komen ze tot een score voor het aandeel kruidenrijk grasland en beheer natuur en landschap. Na deze nulmeting hebben we alle zeven indicatoren in beeld en gaan we samen aan de slag om plannen te maken voor de versterking van de biodiversiteit, afhankelijk van de ambities van de veehouder en het project. Aanvullend op de metingen voor de biodiversiteitsmonitor hopen we extra metingen uit te voeren aan specifieke aspecten van biodiversiteit, zoals aantallen en soorten planten en dieren.

Meer informatie

Dit is een artikel uit de laatste nieuwsbrief, nummer 55, december 2021 die op 16 december juni in de brievenbus is gevallen bij de abonnees. Hierin vindt u nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen met onder andere artikelen over broeikasgasnemissie, nitraatuitspoeling en de economische resultaten over 2020.

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.