Nieuws

KringloopWijzer getoetst binnen internationaal referentiekader

Gepubliceerd op
12 april 2021

De rekenwijze van de broeikasgassen van de KringloopWijzer voldoet in belangrijke mate aan de werkwijze van PEFCR Dairy. De Product Environmental Footprint Category Rules for Dairy Products (PEFCR) geeft richtlijnen om de impact van de melkproductie op het milieu in de gehele productieketen in beeld te brengen. De PEFCR beschrijft een standaard en geeft een internationaal referentiekader binnen de productie van zuivel. De KringloopWijzer rekent dus goed volgens deze internationale standaard.

Sinds twee jaar gelden de richtlijnen van de PEFCR Dairy. Deze internationale standaard voor zuivelproducten  geeft richtlijnen voor het  in kaart brengen van  de milieu impact voor een product of dienst over de gehele productieketen.

In opdracht van de Publiek Private Samenwerking (PPS) “Op naar een klimaatneutrale en emissiearme melkveehouderij met de KringloopWijzer” van LNV en ZuivelNL heeft Kool Analyse en Advies in 2020 getoetst in hoeverre de rekenwijze van de KringloopWijzer voldoet aan de regels van de PEFCR Dairy. Deze toetsing is gebaseerd op de relevante onderdelen zoals de afbakening, data, berekening van emissies en de allocatie van de milieulast over verschillende producten. Wat betreft de afbakening zijn er 46 posten, gerelateerd aan broeikasgasemissies op een melkveebedrijf. In de KringloopWijzer zijn 42 posten conform de PEFCR Dairy uitgewerkt. Van de vier overige is CO2-emissie uit veengrond de belangrijkste. Deze vraagt de komende tijd nog extra aandacht. Een andere is het punt hoe de emissies vanwege productie van machines meegeteld moet worden. De verschillende relevante standaarden blijken elkaar hier tegen spreken. De overige twee zijn minder relevant voor broeikasgasemissies.

Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat de rekenwijze van de broeikasgassen KringloopWijzer in belangrijke mate voldoet aan de richtlijnen van de PEFCR Dairy, tegelijkertijd worden er slechts een paar afwijkingen geconstateerd. Verder bevat het rapport een aantal aanbevelingen om in de toekomst nog beter te kunnen aan aansluiten bij de richtlijnen van PEFCR Dairy.

Leer meer

Meer over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.