Nieuws

Koeien & Kansen-ondernemers houden in 2017 meer geld over

Gepubliceerd op
17 december 2018

Het jaar 2017 was voor de Nederlandse melkveehouderij economisch een goed jaar. De Koeien & Kansen-bedrijven deden het een stuk beter dan in 2016 en scoorden in 2017 zelfs bovengemiddeld goed. Het bedrag beschikbaar voor privé, belasting en investeringen was €0,71 per 100 kg melk hoger en het saldo lag bijna €2,- per 100 kg melk hoger dan het gemiddelde van Nederland.

De Koeien & Kansen-bedrijven zijn groter en intensiever dan het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf op basis van cijfers uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. De gemiddelde melkleverantie is met ongeveer 1,3 miljoen kilo ruim 4 ton groter dan het Nederlands gemiddelde. De intensiteit is met bijna 22.000 kilogram melk per hectare voedergewas ongeveer 6.000 kg hoger dan op het gemiddelde bedrijf.

Op alle posten wat scherper

Bij de analyse van de boekhoudingen viel op dat de K&K-bedrijven over de gehele linie iets lager zaten met de kosten. Uitzonderingen daarbij zijn de (berekende) aflossing en rente. Die liggen hoger op de Koeien & Kansen bedrijven door meer vreemd vermogen, absoluut maar ook per kilogram melk.

Ook de melkopbrengsten waren gemiddeld iets hoger dan het Nederlands gemiddelde. Wat opviel is dat de verschillen tussen zuivelverwerkers in uitbetalingsniveau een stuk kleiner waren dan in 2016.

De overige opbrengsten waren lager op de Koeien & Kansen-bedrijven, waaruit blijkt dat deze groep bedrijven zich meer heeft gespecialiseerd op melkproductie dan het Nederlands gemiddelde.

Door het verschil in bedrijfsomvang is het verschil op bedrijfsniveau tussen de Koeien & Kansen-bedrijven en het Nederlands gemiddelde ook aanzienlijk. Gemiddeld bleef er €46.000,- meer over voor privé, belasting en vervangingsinvesteringen, na de aflossingen. Kanttekening hierbij is dat vaak meerdere gezinnen van het inkomen moeten leven binnen de Koeien & Kansengroep. Mogelijk is dat bij het Nederlands gemiddelde in verhouding minder vaak het geval.

Niet strijdig met goede milieuprestatie

Het gemiddelde saldo op de Koeien & Kansen bedrijven was bijna €2,00 hoger dan het Nederlands gemiddelde. De voerkosten waren zelfs lager, ondanks de hogere intensiteit. In veel gevallen is er aankoop van voer nog nodig op bedrijven met een hoge intensiteit. Dat bleek voor deze groep bedrijven in 2017 niet het geval.

Samen met de voerkosten waren de overige veekosten en de gewaskosten ook lager dan het Nederlands gemiddelde. Voer-, vee- en gewaskosten zijn vaak kosten die te maken hebben met milieuthema’s. Door aankoop van voer en meststoffen worden vaak mineralen aangevoerd. Om milieubelasting te voorkomen is het essentieel de verspilling van mineralen zoveel mogelijk te beperken. Dus de lage kosten voor voer- en gewas op deze K&K-bedrijven duiden op een hoge voer- en gewasbenutting. Binnen het project Koeien & Kansen is veel aandacht voor milieuthema’s, zoals de benutting van stikstof en fosfaat en schoon water. Mede door de focus op efficiëntie zijn deze kosten beperkt gebleven. Dit betekent dat meer aandacht voor mineralen zeker niet heeft geleid tot extra kosten.

Grote variatie in resultaten

De variatie in inkomen tussen de Koeien & Kansen-bedrijven is groot. Dit is vergelijkbaar met de gehele groep Nederlandse melkveebedrijven. Een aantal bedrijven had meer dan €250.000 te besteden voor privé, belastingen en investeringen in 2017, terwijl een enkeling in dat goede jaar nauwelijks boven de €20.000 uitkwam.