Nieuws

Goede toekomst voor melkveehouderij in Nederland

Gepubliceerd op
20 december 2018

Er zijn volop kansen voor melkveehouders om een goed inkomen te halen door duurzaam melk te produceren, ondanks de toenemende regelgeving in Nederland. Dit was één van de conclusies uit een workshop met Koeien & Kansen-veehouders en Jan Breembroek, directeur Agro Advies bij Flynth. Wel zijn er nog genoeg uitdagingen voor de sector, onder andere op het gebied van verwaarding van producten en fosfaatrechten.

Onlangs heeft Koeien & Kansen zijn jaarlijkse workshop "Economie & strategie" gehouden. Deze middag was Jan Breembroek, directeur Agro Advies van Flynth te gast. Hij ging het gesprek aan met de deelnemers. Er was volop ruimte voor discussie over de resultaten van 2017, de situatie in 2018 en de ontwikkelingen in de (nabije) toekomst. Hier kwam onder andere naar voren dat een coöperatie cruciaal is voor verwaarding van de producten van de melkveehouderij en het vrijwel onmogelijk is om fosfaatrechten voor een prijs van €250,- binnen 8 jaar terug te verdienen.

Jaar 2018 wisselend ervaren

Op de vraag of 2018 een mooi jaar was, of een jaar om snel te vergeten, gaven enkele veehouders aan dat ze het jaar snel wilden vergeten. Belangrijkste redenen hiervoor waren de droogte en de introductie van fosfaatrechten. Deze pakt slecht uit voor hun specifieke bedrijfssituatie. De droogte bleek met name een probleem in de droogste gebieden rond de grote rivieren. Voor andere bedrijven was het een prima jaar. Zij hadden bij hun bedrijfsvoering en grondsoort juist minder last van de droogte. Bovendien was de melkprijs in 2018 vrij goed en waren een aantal ‘overstappers’ tevreden met hun keuze om naar een andere zuivelverwerker te gaan. Dus het jaar 2018 werd heel wisselend ervaren door de  Koeien & Kansen-deelnemers.

Fosfaatrechten

Op de vraag wie in 2018 fosfaatrechten had aangeschaft, bleek dat 80% dit had gedaan. Niet zozeer om het bedrijf flink te vergroten, maar wel om de korting in fosfaatrechten op te vangen. En de vrijgekomen plaatsen in de stal te vullen en om de gestegen melkproductie per koe te compenseren. Bij een hogere gemiddelde melkproductie per koe komt het bedrijf in een hogere fosfaatproductieklasse en zijn meer fosfaatrechten nodig om hetzelfde aantal dieren te kunnen houden.

Voor 2019 overweegt weer 80% van de bedrijven om fosfaatrechten te kopen. Dit zijn niet perse dezelfde bedrijven die ook in 2018 fosfaatrechten kochten.

De veehouders hebben samen met Jan Breembroek beredeneerd wat de prijs van fosfaatrechten mag zijn voor hun bedrijf. Dit varieert per bedrijf en heeft te maken met de financiële situatie van het bedrijf, maar ook of er extra investeringen nodig zijn voor stal en mestopslag. Ook de fiscus werd in de discussie betrokken. "Als er geen extra investeringen nodig zijn en er is alleen maar extra krachtvoer nodig voor de aangekochte fosfaat, dan is bij een prijs van €250,- per fosfaatrecht en bij een melkprijs van €34,-  per 100 kg, het aangekochte fosfaatrecht in 8 jaar terug te verdienen", rekende Jan Breembroek voor.

Nabije toekomst

In de workshop kwam ook aan de orde welke keuzes de melkveehouders gingen maken om beter te presteren op gebied van economie en duurzaamheid.

Ten aanzien van economie werd vaak het verhogen van de melkproductie per koe genoemd. Ook maatregelen als minder jongvee houden en de gemiddelde leeftijd van de koe verhogen werden genoemd.

Op het gebied van duurzaamheid willen de deelnemers de komende tijd verschillende maatregelen nemen. Zo wil een aantal veehouders werken aan het verminderen van afspoeling van erf en percelen, het creëren van meer biodiversiteit op perceelsranden en het aanleggen van plasdras situaties voor weidevogels. Daarnaast willen enkelen aan de slag om komend jaar minimaal 65 procent eiwit van eigen land te halen en gaan een paar zich richten op de productie van duurzame energie via zon en wind.