Beslisboom Snijmais

Na gras is snijmaïs het belangrijkste ruwvoerproduct voor de Nederlandse melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn mede daarom essentieel voor de sector. De gemiddelde potentiële productie van snijmaïs in Nederland ligt rondom 20.000 kilogram droge stof per hectare. In de praktijk liggen deze opbrengsten vaak veel lager. Externe factoren spelen hierbij een rol. Maar wat voor invloed heeft de ondernemer hier zelf op? Het is belangrijk verliezen inzichtelijk te maken en vervolgens maatregelen toe te passen die leiden tot een verbetering van het resultaat.

Over beslisboom

De Beslisboom snijmaïs voor zandgrond biedt praktische oplossingen voor teeltproblemen. De beslisboom wijst op duurzame oplossingen.

Hoe werkt het?

  • Beweeg door het menu Beslisboom door een submenu te selecteren.
  • Zoek op uw probleem.
  • Klik door naar oplossingen.
  • U kunt altijd weer terug.

Achtergronden van de Beslisboom

De Beslisboom wortelt in de themadag 'Duurzame maïsteelt op zandgrond', georganiseerd in 2010 door 'Koeien & Kansen', 'Landbouw Centraal' en 'Dairyman'. De Beslisboom is verder ontwikkeld in het project "Duurzaam bodembeheer in maïsteelt".

Doel

  • Maïsteelt duurzaam maken.
  • Kennis beschikbaar maken voor de veehouder.
  • Aansluiten bij praktische problemen.

Geraadpleegde deskundigen en Bronnen.

Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten. De resultaten vindt u op: www.koeienenkansen.nl