Bertus Menkveld en Hennie Wijnbergen in Gorssel:

‘Bedrijfsontwikkeling en optimalisatie is een continue proces’

De boerderij ’t Ilbrink’ ligt in het IJsseldal tussen Zutphen en Deventer. De zwagers Hennie Wijnbergen en Bertus Menkveld hebben hun melkveebedrijf in een periode van 25 jaar ontwikkeld tot  een modern rendabel tweemansbedrijf met 165 melkkoeien en 110 stuks jongvee. Ondanks dat deze twee ondernemers (nog) niet beschikken over een bedrijfsopvolger kiezen ze bewust voor bedrijfsontwikkeling. Zij gaan de komende jaren voor verdere optimalisatie van de huidige ruim 1,3 miljoen kilogram melk.   

Historisch bedrijf in de uiterwaarden

Het bedrijf van de maatschap Wijnbergen-Menkveld kent een oude agrarische historie. Deze melkveehouders, die in 1992 in maatschap zijn gegaan, zijn deelnemers van het eerste uur aan het project Koeien & Kansen. Door de jaren heen is bedrijfsontwikkeling op deze locatie een continu proces, waarin altijd kostprijsbewust is geboerd en gestreefd is naar de optimale benutting van stikstof en fosfaat. Hierbij hebben zij altijd rekening moeten houden met verkaveling van boerderij. De boerderij die dateert van 1833, maar voor het eerst vermeld werd in 1401 onder de boerderijnaam ’t Ilbrink’, staat op de oeverwallen/dekzandgronden. Boerderijen op deze gronden staan bekend om hun  slechte verkaveling. Iedere boerderij heeft van oorsprong een deel vruchtbare uiterwaarden, een deel goede enkgrond in de buurt  van de boerderij, en een deel ontginningsgrond.

Hogere stikstofefficiëntie door beheersgras

De verkaveling en de verschillende grondsoorten zijn sterk bepalend voor dit Koeien & Kansen bedrijf, dat een omvang kent van 95 hectare. Op de ontginningsgrond teelt de maatschap maïs en gras-klaver op de huiskavel vindt weidegang plaats. Sinds een aantal jaren worden deze percelen van de huiskavel wel één keer in 6 jaar gescheurd. Er vindt namelijk een vruchtwisseling plaats van gras met suikerbieten om de vrij gekomen mineralen optimaal te benutten. Het jaar erop zaaien ze maïs en daarna direct weer gras. De ondernemers doen er alles aan om hoge gewasopbrengsten te realiseren, waarbij ze uitgaan van evenwichtsbemesting. In de uiterwaarden worden de 27 hectare graspercelen niet bemest, waardoor er eiwitarm (beheers)gras groeit. Dit natuurgras is  in combinatie met herfstgras en bietenblad goed genoeg voor het jongvee en de droogstaande koeien en zorgt voor een lage stikstof een fosfaatexcretie. Dit voer is niet alleen goed in te passen in de huidige bedrijfsvoering, maar leidt ook tot een hoger saldo en draagt bij aan het realiseren van de milieudoelstellingen.   

Ondernemers blijven het bedrijf ontwikkelen

Ondanks dat de ondernemers nog niet beschikken over bedrijfsopvolging, blijven zij hun bedrijf verder ontwikkelen. Zij zien het als een continu proces. Dit is ook een reden waarom zij in 2015-2016 een nieuw jongveestal hebben laten bouwen. Een nieuwe stal die niet alleen past in het landschap, maar ook is gebouwd met het oog op de toekomst. Deze stal zorgt voor een flinke uitbreiding in mestopslagcapaciteiten draagt bij  aan een betere diergezondheid en arbeidsgemak. Er is gekozen voor een multifunctioneel bouwconcept, waardoor de stal voor andere doeleinden gebruikt kan worden in de toekomst. De  komende tijd blijven hun speerpunten: het beheersen van de kostprijs, arbeidsdruk verminderen en hogere gewasopbrengsten realiseren bij evenwichtsbemesting. Ze blijven werken aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering.  

Trefwoorden: stopper, uiterwaarden, droogtegevoelig, erfwateropvang