Nieuws

Met juiste toepassing valt veel winst te pakken

Gepubliceerd op
21 maart 2022

Ronkende motoren, een uitgestrekt grasland, volop deskundigheid aanwezig en een grote groep leergierige boeren, loonwerkers en studenten; alle ingrediënten voor een vruchtbare demomiddag over emissiearm bemesten waren aanwezig. De belangrijkste boodschap die de bezoekers mee naar huis namen: “Een juiste en zorgvuldige toepassing van bemestingstechniek zorgt voor een flinke reductie van ammoniakemissie.”

Boer heeft het stuur in handen

De graslanden van Agro innovatiecentrum De Marke vormden het toneel voor de bemestingsdemonstraties. De demomiddag is een initiatief van ‘Bemest op z’n Best’, het programma dat in opdracht van het ministerie van LNV werkt aan de halvering van ammoniakemissie bij mesttoediening ten opzichte van de huidige praktijk. Na de introductie door programmamanager Koos Verloop over de afbakening en de drie sporen van het programma neemt Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van De Marke, het woord. In een grafiek laat hij zien dat de sector absoluut niet stilgezeten heeft en dat er sinds 1990 al een reductie van 67% ammoniakemissie bereikt is. Maar hij toont tevens dat er nog een forse doelstelling ligt om de huidige 25 miljoen kg ammoniakemissie, die ontstaat bij toediening van mest, verder te verlagen. “Met de KringloopWijzer heeft de boer een stuur in handen”, duidt hij aan de hand van de cijfers van De Marke. “Ammoniakemissie is direct verlies van stikstof op het bedrijf. Als je weet welke factoren van invloed zijn, kun je ook werken aan de beperking van die emissie bij mesttoediening op het land.” In zijn presentatie komen de belangrijkste factoren aan bod:

 • Concentratie ammonium-N in de mest
 • Contactoppervlak met de lucht
 • Temperatuur
 • Luchtsnelheid (wind)
 • Luchtvochtigheid/neerslag
 • Zuurgraad (pH) van de mest
 • Infiltratiesnelheid van de grond

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bemesten in de praktijk

Een tabel met huidige gebruikte methodes van mesttoediening laat zien wat het verschil is in emissie tussen bovengronds uitrijden (niet meer toegestaan), sleepvoet-, sleufkouter- en een zodenbemester. Voor de aanwezigen is het echter nóg mooier om het verschil in emissie direct in de praktijk te ervaren. Sjon van Leeuw van PPP Agro en Herman Krebbers van Delphy nemen de groep mee het grasland op om de live demonstratie van verschillende manieren van mesttoediening op zandgrond van dichtbij te bekijken. Twee verschillende machines rijden achtereenvolgens 20 en 35 kuub mest uit in verschillende sleufdieptes. Eerst een serie onverdunde mest, daarna 40 en 55 kuub verdund met water. Met een emissiemeter meet Sjon de ammoniakemissie per methode. De demo maakt meteen duidelijk dat als er teveel mest wordt toegediend en deze over de sleuven stroomt, de emissie hoger is. Netjes werken levert een duidelijk lagere emissie op en is dus het eerste belangrijke advies aan boeren en loonwerkers. Wat ook duidelijk wordt als de aanwezigen de eerder bemeste percelen beoordelen, is dat de mest de bodem beter voedt als deze voldoende diep en in de juiste concentratie is toegediend. Een zorgvuldige mesttoediening zorgt dus uiteindelijk ook voor een betere grasopbrengst. Hierdoor kan de gewasopbrengst met wel 50 tot 70 euro per hectare toenemen.

De deskundigen vatten de demo samen met drie belangrijke adviezen:

 1. Probeer zo veel mogelijk in te spelen op de weersomstandigheden.
 2. Werk nauwkeurig en netjes.
 3. Gebruik dunne of verdunde mest.

Meer demo’s of idee indienen?

Wil je binnenkort ook een demo bijwonen? De eerstvolgende demonstratie op veengrond staat begin juni gepland in de regio Zuid-Holland. Hou deze website en onze Facebook-pagina in de gaten voor de exacte datum, locatie en tijd. Heb je ideeën voor nieuwe mesttoedieningstechnieken of verbetering van bestaande technieken? Meld je idee dan aan via de website. We denken graag met je mee en waar mogelijk faciliteren wij de ontwikkeling van jouw innovatie naar de praktijk.

Volop belangstelling tijdens de eerste demo rondom bemestingstechnieken op Agro-innovatiecentrum De Marke
Volop belangstelling tijdens de eerste demo rondom bemestingstechnieken op Agro-innovatiecentrum De Marke

Gezamenlijk aanpakken

Bemest op z’n Best wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Wageningen University & Research (WUR), Nutriënten Management Instituut (NMI) en Louis Bolk Instituut (LBI), RIVM, TNO, het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Delphy. Verder wordt samengewerkt met bedrijfsadviseurs die actief zijn in de melkveehouderij. Er wordt regelmatig afgestemd met belangenorganisaties, met name Cumela, Fedecom en LTO. De ambitie is om alle specifieke kennis en ervaring van deze partijen in te zetten om zo samen echt een verschil te maken voor het klimaat en alle betrokkenen.

Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het startte in juli 2021 en loopt tot 2024.