Nieuws

Meer mogelijkheden met drijfmest in de rij bij maïs

Gepubliceerd op
2 mei 2012

Veel (snij)maïs gaat weer de grond in. Maar welk bemesting en bemestingsmethode gebruik je daarbij?

Vorig jaar heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen een nieuw fosfaatadvies voor maïs vastgesteld. Hierin is een beperkte gift van fosfaat in de rij nog belangrijker geworden dan voorheen. Wanneer fosfaat beperkend is op het bedrijf, is bij maïs drijfmest in de rij een serieuze optie. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de effecten van mestplaatsing op de maïsopbrengst verschilden tussen jaren, is het gebruik van precisiebemesting met RKT-GPS technisch goed mogelijk. Je kunt dan in twee werkgangen de mest aanwenden en vervolgens de maïs zaaien. Verschillende loonwerkers in het land bieden deze techniek aan.

Het nieuwe fosfaatadvies werkt niet meer met het Pw-getal. Daarvoor in de plaats komen P-Al-getal en P-CaCl2-getal (of P-PAE). Omrekening van Pw-getal naar het nieuwe fosfaatadvies is niet mogelijk, omdat de basis en achtergrond volledig verschillen. Voor een juiste fosfaatbemesting heb je dus nieuwe bodemanalyses nodig. Een aantal laboratoria vermeldt deze al op de bodemanalyse-uitslag. P-CaCl2 (of P-PAE) geeft aan hoeveel fosfaat er direct beschikbaar is voor de plant. Het P-Al-getal geeft aan hoeveel de bodem nog na kan leveren. Samen bepalen de getallen hoeveel fosfaat je in een bepaald jaar nog moet geven (aanvullen) voor een goede gewasproductie.

Naast het gewasadvies bevat het advies ook een bodemadvies voor handhaving van een bepaalde toestand. Je moet dan in ieder geval de fosfaatafvoer met de geoogste maïs compenseren.

In het nieuwe advies is een beperkte fosfaatgift in de rij van groot belang. Alleen breedwerpig bemesten is meestal niet voldoende. Fosfaat uit drijfmest of kunstmest in de rij is namelijk veel effectiever, zo blijkt uit de nieuwe adviestabellen. Het gewasgerichte advies bij bijvoorbeeld een P-CaCl2 van 3 en P-AL van 35 zonder aanvullende, breedwerpige gift is 18 kg fosfaat per ha in de rij (zie tabel 3-9 ). Het gewasgerichte advies bij dezelfde bodemanalyses, maar met een breedwerpige gift van 60 kg fosfaat per ha bedraagt toch nog 14 kg fosfaat per ha in de rij (zie tabel 3-10).