Nieuws

Streeftoestand fosfaat gras en mais nu gebaseerd op de Fosfaat Beschikbaarheids-Index (PBI)

Gepubliceerd op
23 mei 2018

Het fosfaatbemestingsadvies voor gras en maïs is tegenwoordig gebaseerd op P-Al en P-CaCl2. Daar komt nu de Fosfaat-Beschikbaarheids-Index (PBI) bij. De PBI geeft een streeftraject voor de bodemvruchtbaarheid waarmee de melkveehouder zijn dierlijke mest in het voorjaar slimmer kan verdelen. Dit is vooral van belang bij beperkte fosfaatruimte. De PBI houdt daarbij rekening met de gewenste gewasgehalten en opbrengsten.

Fosfaatvoorraad en beschikbaarheid bepalen Fosfaat-Beschikbaarheids-Index

Sinds 2013 is het fosfaatadvies voor maïsland en grasland gebaseerd op twee waarden. Met de P-CaCl2 ziet de veehouder wat de bodem direct aan het gewas kan leveren (P-beschikbaar) en met de P-Al wat de bodem voor de langere termijn op voorraad heeft. Die zijn van elkaar afhankelijk; bij een relatief hoge P-CaCl2 mag het P-Al lager zijn dan bij een relatief lage P-CaCl2. De Fosfaat-Beschikbaarheids-Index (PBI) gebruikt nu de combinatie van P-Al en P-CaCl2 voor het juiste bemestingsadvies. In totaal kent de PBI vijf klassen: laag, vrij laag, voldoende, vrij hoog en hoog.

Geen actie bij ‘voldoende’

Bij een PBI-klasse ‘voldoende’ is geen aanpassing van de beoogde mestverdeling over de percelen nodig. Voor grasland is de streefklasse ‘voldoende’ als de combinatie van P-Al en P-CaCl2, bij een fosfaatgift gelijk aan de onttrekking van de eerste snede (20 kg fosfaat per ha), minimaal een P-gehalte van 3,7 g P per kg droge-stof in de eerste snede oplevert. Voor maïsland is de PBI-klasse ‘voldoende’ gedefinieerd als de combinatie van P-Al en P-CaCl2 waarbij de opbrengst 14,5 ton droge-stof per ha is bij een fosfaatgift die gelijk is aan de onttrekking, namelijk 65 kg fosfaat per ha.

Meer mest van ‘hoog’ naar ‘laag’

Voor gras (tabel 2-13) en maïs (tabel 3-9) is in de adviesbasis uitgewerkt welke combinaties van P-Al en P-CaCl2 voldoen aan bovenstaande criteria. De kleuren in de tabellen tonen de vijf PBI-klassen bij de diverse combinaties. Bij een beperkte fosfaatruimte kan de veehouder besluiten om dierlijke mest bestemd voor percelen met een PBI-klasse ‘hoog’ en ‘vrij hoog’ (gele en rode combinaties) als nog (deels) door te schuiven naar percelen met een klasse ‘laag’ of ‘vrij laag’ (blauwe combinaties). De PerceelVerdeler biedt hiervoor een praktisch handvat.