Nieuws

Nieuwe versie van de PerceelVerdeler nu vrij beschikbaar

Gepubliceerd op
23 april 2018

Koeien & Kansen heeft in overleg met de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) de PerceelVerdeler op enkele punten aangepast en verbeterd. De nieuwe versie is nu vrij beschikbaar.

In de afgelopen jaren is binnen het project Koeien & Kansen de PerceelVerdeler ontwikkeld. Een hulpmiddel om de ruwvoerproductie in kwantiteit en kwaliteit op het melkveebedrijf te verbeteren door het toepassen van gerichte bemesting.

Het gebruik van meststoffen in de vorm van stikstof en fosfaat is in Nederland begrensd door gebruiksnormen. Hierdoor zijn de bemestingsadviezen voor gras en maïs met als vertrekpunt de economisch optimale gift niet altijd toepasbaar in de praktijk. Daarnaast hebben de CBGV- adviezen steeds betrekking op één afzonderlijke element, wat bij toepassing nog een integratieslag nodig maakt naar dierlijke mest waarin N, P en K immers in een bepaalde verhouding aanwezig zijn. Genoeg aanleiding om een praktische bemestingstool te ontwikkelen met als doel de beschikbare meststoffen zo optimaal mogelijk te verdelen over de gewassen en percelen. In overleg met de CBGV heeft Koeien & Kansen een nieuwe versie ontwikkeld waarin CBGV-adviezen zoveel mogelijk zijn verwerkt zonder de functie van de PerceelVerdeler aan te tasten. Dit is Koeien & Kansen aangegaan onder het motto ‘afwijken waar het moet, aansluiten waar het kan’.

In de nieuwe versie kunnen bestanden, die in de oude versie van de perceelverdeler zijn aangemaakt, gemakkelijk worden ingelezen. De gebruiker zal enkele bodemkenmerken moeten aanpassen en of wijzigen. Dit betreft de P-AL toestand op maïsland, wat voorheen Pw-getal was. We hebben ‘achter de schermen’ geprobeerd het Pw-getal zo goed mogelijk om te rekenen naar een P-AL-getal, maar wij bevelen aan om deze nogmaals te controleren. Daarnaast is zowel voor grasland als maïsland de P-PAE waarde als kengetal toegevoegd.

PerceelsVerdeler

Download hier de software van de perceelsverdeler: