Nieuws

De optimale bodemtoestand voor fosfaat op gras-  en maïsland

Gepubliceerd op
1 mei 2017

Sinds enkele jaren is het gewasgerichte bemestingsadvies voor gras en mais gebaseerd op twee bodemanalyse-uitslagen. Naast het P-AL-getal geeft het P-CaCl2 een waardering voor directe beschikbaarheid van P voor de plant. Een combinatie van deze twee getallen vormt het landbouwkundige bemestingsadvies. Vanaf nu is in het CBGV-Bemestingsadvies ook een streefwaarde voor de bodemtoestand beschikbaar. Hiermee kan worden gestuurd op een optimale opbrengst en P-gehalte in het gewas.

Voor gras en snijmais heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) in 2011 een gewasgericht bemestingsadvies vastgesteld dat uitgaat van een stelsel van twee bodemanalyses, P-AL-getal en P-CaCl2. Per combinatie van bodemanalyses wordt aangegeven welke fosfaatbemesting landbouwkundig optimaal is voor een goed gewas in het komend groeiseizoen. Een advies voor de waardering van de fosfaattoestand in de bodem, gericht op de middellange termijn, was er nog niet. Voor een optimale opbrengst is een goede fosfaattoestand belangrijk.

Belang van fosfaattoestand

Bij een lage fosfaattoestand kan minder opbrengst worden gerealiseerd dan bij een voldoende fosfaattoestand, ondanks een goede fosfaatbemesting. Maar hoe hoger de fosfaattoestand, hoe hoger ook het P-gehalte in het gras. Vanuit oogpunt van de uitscheiding van fosfaat in de mest door vee is het aantrekkelijk om niet meer P in het gras te hebben dan nodig is. Bovendien betekent een hoge fosfaattoestand een groter risico voor uit- en afspoeling naar het oppervlakte water. Het is dus gewenst om zowel een (te) hoge als een (te) lage fosfaattoestand te voorkómen of te verbeteren. Nutriënten Management Instituut (NMI) heeft zich in opdracht van CBGV gebogen over de vraag wat de landbouwkundig optimale bodemtoestand voor fosfaat is voor snijmaïs en voor grasland. Beide bodemanalyses tellen ook hierin mee. Bij een hoog P-AL-getal is voor een optimale bodemvruchtbaarheid de benodigde P-CaCl2 lager dan bij een lager P-AL-getal. Andersom mag bij een hoog P-CaCl2 het P-AL-getal lager zijn.

Twee bodemanalyses

Op basis van onderzoeksgegevens is een tabel samengesteld met combinaties van de twee bodemanalyses. Iedere combinatie heeft een waardering laag, vrij laag, voldoende, ruim voldoende of hoog gekregen. Voor gras en maïs zijn deze tabellen overigens wel verschillend. De tabellen en een toelichting daarop zijn te vinden in de Adviesbasis Bemesting van de CBGV. Tabel gras is toegelicht in paragraaf 2.1.3.3 Gewenste bodemvruchtbaarheid. Tabel mais is toegelicht in paragraaf 3.3.2 Bodemgericht advies: gewenste fosfaattoestand (ga naar de Adviesbasis Bemestingsadvies en klik in de inhoudsopgave op de paragraaftitel). De getallen in de tabellen zijn onderbouwd in de notitie "Fosfaatstreeftoestand in de bodem voor maïs en gras".