Project

Strategieën voor optimale inzet van mest, mestproducten en kunstmesttypen

Er zijn de laatste jaren veel initiatieven om mest te bewerken of te verwerken genomen.

De producten hiervan kunnen naast of in plaats van onbewerkte mest toegepast worden op melkveebedrijven. Ook kunstmeststoffen zijn in meerdere soorten (wel of niet verhoogd aandeel ammoniumstikstof) en vormen (vast of vloeibaar) beschikbaar. Daarnaast komen mogelijk mineralenconcentraten, vervaardigd uit dierlijke mest, als kunstmestvervanger op de markt. Deze producten mogen dan boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest als kunstmest worden toegediend.

Er is in de melkveehouderij behoefte aan het ontwikkelen van strategieën voor een optimale inzet van onbewerkte mest en componenten van be- en verwerkte mest in combinatie met diverse vormen van kunstmest. Bij deze strategieën dient rekening gehouden te worden met gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, de gewasbehoeften en interacties tussen nutriënten.

Het project sluit aan op het project ‘Effecten van type en toedieningsvorm van N-kunstmeststoffen’ en zal gebruik maken van kennis die verzameld is in het project Koeien en Kansen. In deze bureaustudie wordt een optimale bemestingsstrategie ontwikkeld voor verschillende bedrijfstypen en bedrijfssituaties (grondsoort en bodemvruchtbaarheid) binnen de Nederlandse melkveehouderij. Op basis van de uitkomsten wordt een beslisboom opgesteld die op melkveebedrijven toegepast kan worden. Om de bruikbaarheid hiervan te toetsen zal deze geëvalueerd worden in een workshop waarin melkveehouders gevraagd worden om commentaar te geven. Aan het eind van het project wordt een rapport en een vakbladartikel geschreven.

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research en Nutriënten Management Instituut NMI

Financier

Productschap Zuivel

Nieuws

Producten