Project

KringloopWijzer Bodem

Dit project ontwikkelt het hulpmiddel ‘KringloopWijzer Bodem’, op basis van gegevens uit de Centrale Database van de KringloopWijzer. Daarmee krijgen gebruikers naast toelichting en signalering van knelpunten ook oplossingsgerichte bedrijfs- en perceelgerichte adviezen om de bodemkwaliteit te verbeteren.

De melkveehouderij heeft als ambitie klimaatneutraal ontwikkelen met een beter dierenwelzijn, behoud van weidegang, biodiversiteit en milieu. De KringloopWijzer is het instrument om milieuprestaties van melkveebedrijven inzichtelijk te maken en geeft inzicht in de kwaliteiten en verbeterpunten van het bedrijf. Verbetering van bedrijfsprestaties is daarbij het doel, voor zowel de landbouwkundige, economische als milieukundige bedrijfsaspecten.

Bodembeheer

Agrariërs hebben vragen over de betekenis van kengetallen uit de KringloopWijzer. Wat kan ik er mee doen om de bedrijfsvoering te verbeteren en is ‘scherper boeren’ niet nadelig voor de bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit op langere termijn? Juist bodembeheer is nodig om de bodemvruchtbaarheid op langere termijn zeker te stellen en om optimaal (ruw)voer te produceren. Tegelijk is het bodemmanagement een belangrijke stuurfactor om verliezen van stikstof, fosfaat en broeikasgassen te verminderen, een lage CO2-footprint te bereiken en biodiversiteit te behouden. Dat goed bodemmanagement tot resultaten blijkt onder andere uit het project ‘Duurzaam Boer Blijven Drenthe’.

Resultaten

De KringloopWijzer Bodem levert mogelijke maatregelen op die het bodembeheer kunnen verbeteren (fase 1). Een prototype wordt getoetst in studiegroepen en bij voorlichters. Het effect van deze maatregelen kan dan nog niet doorgerekend worden. Dat zou gerealiseerd kunnen worden in een vervolgproject (fase 2).

De resultaten worden gecommuniceerd via artikelen in de vakpers en een achtergrondrapport met een handzame samenvatting. Daarnaast worden veehouders rechtstreeks geïnformeerd over de beschikbaarheid van de nieuwe tool, evenals op themabijeenkomsten van LTO.

Tijdens de ontwikkeling zijn er interactieve sessie met gebruikers. De module zelf zal ook een feedback mogelijkheid krijgen om maximaal aan te sluiten bij de aanwezige kennis van de praktijk.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten