Nieuws

Wijzer met de KringloopWijzer

Gepubliceerd op
5 oktober 2015

Voor een avond de cijfers uit de Kringloopwijzer bespreken loopt niet iedereen direct warm. Het praktijknetwerk 'Waarheen met ammoniak op het veen' heeft echter ervaren dat er ontzettend veel informatie schuil gaat achter de cijfers. De insteek was vooral te kijken naar de mogelijkheden ammoniak te reduceren en de invloed daarvan op de KringloopWijzer.

Welke maatregelen kun je nemen om de ammoniak te reduceren én een betere Kringloopwijzer te halen? Minder jongvee opfokken, mest verdunnen of aanzuren tijdens het uitrijden, onderwaterdrainage of minder ruw eiwit in het rantsoen en dan met name in het rantsoen van ouder jongvee en droge koeien. Het praktijknetwerk 'Waarheen met Ammoniak op Veen' had met inleider Jan Voets, van PPP-Agro Advies een ervaren praktijkman als inleider. Hij vroeg aan de groep of ze al bewust bezig waren met de ammoniakreductie. Een aantal deelnemers heeft al wat praktische dingen uitgeprobeerd. Bijvoorbeeld niet direct na het maaien bemesten, maar eerst een keer beweiden en daarna pas een gift met drijfmest. Er wordt later gestart met inscharen, en dan gekozen voor kort beweiden, even groeien en weer maaien. Ook proberen de veehouders meer te beweiden. Elk uur extra weidegang geeft namelijk 3,3 gram minder ammoniakemissie per koe. Bij meer beweiden is er bovendien minder aankoop van eiwit nodig en dat levert weer direct een voordeel in de Kringloopwijzer en portemonnee.

Stal met nieuw mestmixsysteem

De meest rigoureuze maatregel om ammoniak te reduceren kwam van een van de deelnemers die in een nieuwe stal een aeromix laat bouwen. Dit is een nieuw mestmixsysteem: drijfmest mixen met lucht. Volgens de leverancier geeft dit systeem minder geuroverlast, blijven mineralen beter behouden en blijft de mest in goede conditie. Volgens de leverancier geeft dit systeem een reductie van 51% ammoniakemissie. De groep was erg  benieuwd naar het effect op de Kringloopwijzer van volgend jaar! Na de eerste avond bleek dat er nog genoeg vragen over zijn over ammoniakreductie en het effect op de KringloopWijzer.