Nieuws

Waardering voor inzet op bioraffinage op KTC De Marke

Gepubliceerd op
17 oktober 2012

Op melkveeproefbedrijf KTC De Marke van Wageningen UR is 12 oktober jl. de nieuwe bioraffinage-installatie officieel in bedrijf gesteld. De openingshandeling werd verricht door Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO en Harm Smit van het ministerie van EL&I.

 In drie stappen: hydrolyse, vergisting en struvietvorming, rafelt de installatie drijfmest uiteen in nuttige componenten en energie. Naar verwachting verhoogt dit de benutting van mineralen uit mest. Door een gezamenlijke investering van het Interreg IVb-project DAIRYMAN en Fermtech Systems BV kan De Marke nu onderzoek doen naar het functioneren van deze installatie in de praktijk.

Voorafgaand aan de openingshandeling gaven Ilse Van den Broeck, directeur van het Vlaamse melkveeproefbedrijf KTC De Hooibeekhoeve, Hans Huijbers (ZLTO), Harm Smit (EL&I) en Martin Scholten, namens Wageningen UR, hun visie op de betekenis van bioraffinage voor de Nederlandse (melk)veehouderij. Huijbers benadrukte het belang van het vinden van oplossingen in de sfeer van bioraffinage om mest van dieren, maar ook reststromen van mensen in verstedelijkte gebieden terug te kunnen brengen in de landbouw. Hij was daarom blij met de stap die KTC De Marke had gezet. Ook EL&I beschouwt mestverwerking als een kans voor de toekomstige melkveehouderij om minder afhankelijk te worden van kunstmest. Onder het motto ‘meer goud door de leidingen laten stromen’, pleitte Scholten ervoor om mest niet alleen in mineralen uiteen te rafelen, maar ook andere waardevolle componenten in mest terug te winnen.

struviet.jpg

In de navolgende discussie, klonk brede waardering voor de inzet op bioraffinage vanwege de diverse voordelen, zoals betere benutting mineralen uit eigen mest, afvoer van fosfaat als kunstmest in de vorm van struviet en energielevering. Maar het blijft vooralsnog onduidelijk onder welke omstandigheden en op welk soort bedrijven bioraffinage rendabel is. Verder moet uit onderzoek nog blijken dat het proces goed op gang komt en dat de producten de verwachte bemestende waarde hebben. Om dit ontwikkelingsproces succesvol te doorlopen, ligt het voor de hand regelmatig ervaringen uit te wisselen met de verschillende groepen die bezig zijn met mestverwerking in Nederland maar ook met KTC De Hooibeekhoeve in Vlaanderen.

Meer informatie bij Koos Verloop.