Nieuws

Vlinderbloemige als dubbeldoel teelt?!

Gepubliceerd op
13 mei 2013

De Flevolandse grond wordt intensief gebruikt. Veehouders zien dit terug in dalende ruw eiwitwaardes in de graskuilen en stijgende voerkosten.

Het kennisnetwerk Duurzame voerproductie verkende de mogelijkheden hoe deze ontwikkeling kan worden gekeerd. Oplossingsrichtingen zijn benoemd en onderzocht, zoals optimalisatie van de samenwerking met akkerbouwers in de regio, de negatieve effecten van de mestaanwending te verlagen en de toepassing van vlinderbloemige, zoals klaver. Het kennisnetwerk Duurzame voerproductie stopt, maar de verkenning naar de toepassing van vlinderbloemige gaat verder in het kennisnetwerk ‘Klaver 4”.

Om de lage Ruw eiwit waardes in de graskuilen te compenseren, moet voor elke ha grasland, de sojaschroot van 0,5 ha soja uit Zuid Amerika worden geïmporteerd.  Dit moet anders is de overtuiging  van de leden van de VVB-Flevoland, die betrokken zijn bij het netwerk. Via 2 sporen wordt getracht de eiwitproductie van eigen grond te verhogen.

Spoor 1: De toepassing van winterteelten

Op 4 percelen zijn in oktober 2012 wintergraan/wintererwten mengsels gezaaid. 3 percelen zijn goed door de winter gekomen en herstellen met name de erwten van het schrale koude weer in maart (zie foto). Een te lage plantbezetting door waarschijnlijk de combinatie van een matige ontwaterring, nawerking van de bodemherbicide uit de hoofdteelt van 2012 en te laat zaaien, zijn redenen geweest om één perceel om te ploegen. Eind mei is de planning om de winterteelten te oogsten, waarna op één perceel de reeds meegezaaide gras/klaver de gewasproductie moet overnemen. Op de andere percelen volgt een volgteelt met kkm-mais of nogmaals een graan/erwten mengsel.

Spoor 2: De toepassing van vlinderbloemige in grasland

De experimentele ervaringen met rode klaver in het netwerk Duurzame voerproductie waren goed. Een bovengemiddelde opbrengst en een bovengemiddelde eiwitgehalte zijn reden op de toepassing van vlinderbloemige in grasteelten verder te verkennen. Verschillende praktijkpercelen met verschillende vlinderbloemige en verschillende bemestingsregimes worden met hulp van CAH-Vilentum studenten gevolgd.

Praktijknetwerk ‘Klaver 4’ initieert op deze wijze de toepassing van vlinderbloemige met het oog op:
  1. Verbeteren van de bodemvruchtbaarheid,
  2. Verhogen van de voerproductie,
  3. Vergroten van de biodiversiteit en
  4. Verlagen van de kostprijs.
Met de onlangs aangekondigde versoepeling in de vergroeningsvoorwaarden in het nieuwe GLB, waarbij de productie van eiwit als alternatief wordt genoemd voor de 5% EFA, kan zelfs de teelt van vlinderbloemige een ‘dubbeldoel’ teelt worden.

Meer informatie:

Jaap Gielen